Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Cơ cấu tổ chức bộ máy
Cơ cấu tổ chức bộ máy
Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận 
12/04/2013 
 

BAN GIÁM ĐỐC  

Giám đốc: Phan Tấn Cảnh

Phó giám đốc: Nguyễn Văn Minh

Phó Giám đốc: Hồ Ngọc Tiến

Phó Giám đốc: Nguyễn Thành Phú

 

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Lãnh đạo Sở: gồm có Giám đốc và không quá 3 Phó Giám đốc.

a) Giám đốc là người đứng đầu Sở, chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Xây dựng và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở, việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao hoặc ủy quyền; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và chịu trách nhiệm khi để xảy ra tham nhũng, gây thiệt hại trong tổ chức, đơn vị thuộc quyền quản lý của mình; chịu trách nhiệm báo cáo công tác với Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Xây dựng theo quy định.

Giám đốc Sở chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của cơ quan theo chế độ thủ trưởng. Tổ chức hoạt động của Sở đều tuân thủ quy định của pháp luật và Quy chế làm việc của Sở;

b) Phó Giám đốc Sở là người giúp Giám đốc Sở chỉ đạo một số mặt công tác và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc vắng mặt, một Phó Giám đốc Sở được Giám đốc ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Sở.

2. Các tổ chức, phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc và trực thuộc Sở:

a) Các phòng chuyên môn thuộc Sở:

- Văn phòng Sở;

- Phòng Quản lý kiến trúc và quy hoạch;

- Phòng Quản lý xây dựng;

- Phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản;

- Phòng Quản lý hạ tầng kỹ thuật;

- Phòng Phát triển đô thị.

b) Tổ chức trực thuộc Sở:

- Thanh tra Sở;

3) Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở:

a) Trung tâm Quản lý nhà và chung cư;

b) Trung tâm Quy hoạch kiểm định chất lượng xây dựng;

c) Ban Quản lý các dự án xây dựng hạ tầng đô thị.

 

 

 

 

 

 
Tin đã đưa