Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Phát triển đô thị
Phát triển đô thị
Họp Hội đồng Kiến trúc Quy hoạch để lấy ý kiến góp ý đối với Chương trình Phát triển đô thị tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020 
13/04/2016 
 

Sáng ngày 18/03/2016, Sở Xây dựng tổ chức cuộc họp Hội đồng Kiến trúc Quy hoạch để lấy ý kiến góp ý đối với Chương trình Phát triển đô thị tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020.

Tham dự cuộc họp gồm các thành viên Hội đồng Kiến trúc Quy hoạch, lãnh đạo các Sở: Công thương, Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Tài chính; đại diện Sở Giao thông vận tải, đại diện Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Hải, Ninh Phước, Thuận Bắc, Thuận Nam, Ninh Sơn, Bác Ái; các phòng ban thuộc Sở Xây dựng và đơn vị tư vấn lập Chương trình Phát triển đô thị tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020.

Tại cuộc họp, sau khi nghe Đơn vị tư vấn báo cáo Chương trình phát triển đô thị tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020. Qua ý kiến thảo luận và trên cơ sở thống nhất các đại biểu tham gia và các văn bản góp ý của các Sở ngành, chính quyền địa phương, đồng chí Nguyễn Văn Minh – Phó Giám đốc Sở Xây dựng chủ trì cuộc họp đề nghị Đơn vị tư vấn (Viện Quy hoạch đô thị & Nông thôn quốc gia) căn cứ nội dung góp ý của các thành viên dự họp để hoàn chỉnh Chương trình Phát triển đô thị tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020 và trình lại để Sở Xây dựng thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt làm cơ sở triển khai thực hiện lập chương trình phát triển và nâng loại đô thị trên địa bàn tỉnh.