Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tin khác
Tin khác
Sáng ngày 03/11/2014 Sở Xây dựng Ninh Thuận tổ chức chào cờ và sinh hoạt “Ngày pháp luật” 
04/11/2014 
 

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 33/2010/CT-UBND ngày 27/12/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai “Ngày pháp luật” và công văn số 5975/UBND-NC ngày 12/12/2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức chào cờ và sinh hoạt “Ngày pháp luật” trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Sáng ngày 03/11/2014 Sở Xây dựng Ninh Thuận tổ chức chào cờ và sinh hoạt “Ngày pháp luật” tháng 11/2014. Trong buổi sinh hoạt, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được Báo cáo viên giới thiệu sơ lược 02 văn bản quy phạm pháp luật mới có liên quan trực tiếp đến lĩnh vực quản lý của ngành gồm
Thông tư số 11/2014/TT-BXD ngày 25/08/2014 của Bộ Xây dựng quy định công khai thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng công trình và Thông tư số 16/2014/TT-BXD ngày 23/10/2014 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung.