Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tin trong ngành
Tin trong ngành
Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 
23/06/2021 
 
Từ ngày 16/6 đến ngày 18/6/2021 Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Xây dựng đã tổ chức các lớp nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn đảng bộ. Hội nghị được tổ chức thành 3 lớp với số lượng không quá 30 người/lớp nhằm đảm bảo điều kiện coông tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Đồng chí Hồ Ngọc Tiến - Ủy viên thường vụ Đảng ủy Sở - Phó Giám đốc Sở phổ biến các nội dung nghị quyết Đại hội đảng lần thứ XIII cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Đảng bộ Sở


Đồng chí Kiều Tấn Thịnh- Đảng Ủy viên  - Phó Giám đốc Sở phổ biến các nội dung nghị quyết Đại hội đảng lần thứ XIII cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Đảng bộ SởCán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Đảng bộ tham gia học tập, quán triệt tại Hội nghị

Hội nghị đã được nghe các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Sở truyền đạt về các nội dung Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng: Các điểm mới, điểm cốt lõi trong Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2021-2030) và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025); quan điểm chỉ đạo trong văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; các điểm mới trong văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể đến năm 2030 và đến năm 2045. Định hướng phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030, các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, các khâu đột phá nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng. Những kết quả, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong công tác xây dựng và thi hành điều lệ đảng.

Hội nghị cũng đã quán triệt, yêu cầu cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Đảng bộ căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện nghiên cứu, viết bài thu hoạch, chương trình hành động nhằm thực hiện có hiệu quả nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.


Văn Tú