Nhập từ khóa...Tìm kiếm
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
00117985
Tin trong ngành
Hội nghị góp ý Dự thảo Báo cáo tổng kết Nghị quyết 19-NQ/TW về chính sách đất đai  (08/09/2021)

Sáng 30/8/2021 tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị góp ý kiến cho Dự thảo Báo cáo tổng kết Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về “Tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”.