Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tên thủ tục: Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp:
Lĩnh vực: Quy hoạch kiến trúc
Lệ phí: Không có.
Thời gian tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ: 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
Quy trình thủ tục:

- Cá nhân nộp hồ sơ trực tuyến, qua dịch vụ bưu chính, trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan chuyên môn về kiến trúc cấp tỉnh;

- Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được chứng chỉ hành nghề kiến trúc bản gốc, cơ quan thẩm quyền có trách nhiệm cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc.

Thành phần nhận hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ: 

- Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề theo mẫu số 03 Phụ lục III của Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc.

- Bản gốc chứng chỉ hành nghề kiến trúc đã được cấp.

b)  Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thông tin liên hệ:
Các biểu mẫu (download):
Trở về trang trước