Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tin khác
Tin khác
Chào cờ và sinh hoạt “Ngày pháp luật” tháng 12/2014 
01/12/2014 
 

Luật cư trú là chủ đề sinh hoạt “Ngày pháp luật” tháng 12 năm 2014 của Sở Xây dựng Ninh Thuận. Thông tư 35/2014/TT-BCA ngày 09/9/2014  Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cư trú và Nghị định số 31/2014/NĐ-CP ngày 18/4/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú .

 Thông tư số 35/2014/TT-BCA 

   Toàn cảnh buổi sinh hoạt