Nhập từ khóa...Tìm kiếm
CƠ CẤU TÔ CHỨC 
CƠ CẤU TÔ CHỨC 

1. Lãnh đạo Sở: Sở Xây dựng có Giám đốc và 02 Phó Giám đốc.

a) Giám đốc Sở là người đứng đầu Sở, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở và các công việc được Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phân công hoặc ủy quyền; chịu trách nhiệm báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Xây dựng khi có yêu cầu; cung cấp tài liệu cần thiết theo yêu cầu của Hội đồng nhân dân tỉnh; trả lời kiến nghị của cử tri, chất vấn của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh về những vấn đề trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý; phối hợp với Giám đốc Sở, người đứng đầu các tổ chức chính trị-xã hội, các cơ quan có liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ của Sở.

b) Phó Giám đốc Sở là người giúp Giám đốc Sở, được Giám đốc Sở phân công phụ trách một số mặt công tác, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc Sở vắng mặt, một Phó Giám đốc Sở được Giám đốc Sở ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Sở.

2. Các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở Xây dựng Ninh Thuận:

a) Các phòng chuyên môn thuộc Sở:

- Văn phòng;

- Phòng Quản lý hoạt động xây dựng và Hạ tầng kỹ thuật;

- Phòng Quản lý Quy hoạch - Kiến trúc và Nhà ở;

b) Tổ chức hành chính trực thuộc Sở:

Thanh tra Sở Xây dựng: là cơ quan của Sở Xây dựng, giúp Giám đốc Sở Xây dựng tiến hành thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng theo quy định của pháp luật. Thanh tra Sở có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản để giao dịch, hoạt động theo quy định của pháp luật. Trụ sở làm việc của Thanh tra Sở đặt tại đường Bùi Thị Xuân, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

3) Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở:

a) Trung tâm Quản lý nhà và Chung cư (tự chủ tài chính 100% từ năm 2018). Trụ sở làm việc của Trung tâm Quản lý nhà và Chung cư đặt tại đường Bùi Thị Xuân, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

b) Trung tâm Quy hoạch kiểm định chất lượng xây dựng (đến năm 2020 tiến hành cổ phần hóa). Trung tâm Quy hoạch kiểm định chất lượng xây dựng đặt tại đường Nguyễn Đức Cảnh, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ XÂY DỰNG NINH THUẬN

 

BAN GIÁM ĐỐC:
Giám đốc:    Lê Phạm Quốc Vinh

Số điện thoại: 02593.822.504    di dộng: 0913.822.094

Email: quocvinhsxd@ninhthuan.gov.vn

Phó Giám đốc:       Hồ Ngọc Tiến

Số điện thoại: 02593.824997     di dộng: 0907.879.658

Email: hngoctien@ninhthuan.gov.vn
Phó Giám đốc:       Nguyễn Như Nguyên

Số điện thoại: 02593.922783     di dộng: 0933.195.829

Email: nhunguyensxd@ninhthuan.gov.vn
Phó Giám đốc:       Kiều Tấn Thịnh

Số điện thoại: 02593.921.079     di dộng: 0979.903.579

Email: tanthinh@ninhthuan.gov.vn

A. Các phòng chuyên môn thuộc Sở:
       - Chánh Văn phòng:
    

Điện thoại phòng: 02593.921.268
Họ và tên: Nguyễn Văn Vinh

Số điện thoại: 0907.015.653      

Email: vanvinhsxd@ninhthuan.gov.vn

- Trưởng Phòng Quản lý Hoạt động xây dựng và Hạ tầng kỹ thuật:     

Điện thoại phòng: 02593.820640
Họ và tên: Hồ Thanh Thành             

Số điện thoại: 0918.824.019         

Email: thanhthanhsxd@ninhthuan.gov.vn

- Phó Trưởng Phòng Quản lý Quy hoạch-Kiến trúc và
Nhà ở (phụ trách):
  

Điện thoại phòng: 02593.826223
Họ và tên: Nguyễn Hải Nguyên   

Số điện thoại: 0949.396.800        

Email: vanvinhsxd@ninhthuan.gov.vn

B. Tổ chức hành chính trực thuộc Sở:

Chánh Thanh tra Sở Xây dựng:
Điện thoại cơ quan: 02593.833680/826945

Họ và tên: Phan Chánh Lai     

Số điện thoại: 0918.587.326            

Email: chanhlaisxd@ninhthuan.gov.vn

C. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở:

a) Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Quản lý nhà và Chung cư:  
Điện thoại cơ quan:02593.826428 

Họ và tên: Đỗ Thành Thôi

Số điện thoại: 0908.044.248            

Email: thanhthoisxd@ninhthuan.gov.vn

b) Giám đốc Trung tâm Quy hoạch KĐCL xây dựng:   
Điện thoại cơ quan: 0259.2211592     

Họ và tên: Nguyễn Hữu Nhân

Số điện thoại: 0908.369.992            

Email: huunhansxd@ninhthuan.gov.vn