Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tin trong ngành
Tin trong ngành
Chào cờ và sinh hoạt Ngày pháp luật tháng 6/2019 
05/06/2019 
 

Sáng ngày 03/6/2019, Sở Xây dựng tổ chức chào cờ và sinh hoạt Ngày pháp luật tháng 6/2019. Trong buổi sinh hoạt đồng chí Nguyễn Như Nguyên – Chánh Văn phòng Sở Xây dựng thông tin đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở Luật phòng chống tác hại của thuốc lá; thông tin kế hoạch và triển khai thực hiện quỹ phòng chống thiên tai năm 2019; tuyên truyền bài viết “Đa dạng sinh học của chúng ta, thực phẩm của chúng ta, sức khỏe của chúng ta” nhằm hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2019.

      

Toàn cảnh buổi sinh hoạt

Đồng thời triển khai Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Kết luận số 64-KL/TW ngày 28/5/2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở;  Kế hoạch số 92-KH/TU ngày 21/02/2018 của Tỉnh ủy Ninh Thuận về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Chương trình hành động số 181-CTr/TU ngày 21/02/2018 của Tỉnh ủy Ninh Thuận về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

                                                                                                                                                                                  HồngChuyên