Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Sở Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch tỉnh Ninh Thuận
Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Văn bản quy phạm pháp luật
Luật Quảng cáo  (10/06/2020)
Ngày 21 tháng 6 năm 2012 Quốc hội ban hành Luật Quảng cáo. Luật này quy định về hoạt động quảng cáo; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động quảng cáo; quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo.
Luật số 32/2009/QH12 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa  (10/06/2020)
Để tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, nâng cao trách nhiệm của nhân dân trong việc tham gia bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá, ngày 18/06/2009 Quốc hội ban hành Luật số 32/2009/QH12 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa.
Luật Thể dục Thể thao  (10/06/2020)
Ngày 29 tháng 11 năm 2006 Quốc hội ban hành Luật Thể dục Thể thao số 77/2006/QH11. Luật này quy định về tổ chức và hoạt động thể dục, thể thao; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động thể dục, thể thao.
Nghị định 173/2016/NĐ-CP Quy định về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch  (10/06/2020)

Ngày 27 tháng 12 năm 2016, Chính phủ ban hành Nghị định 173/2016/NĐ-CP Quy định về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Luật Di sản Văn hóa  (10/06/2020)
Ngày 29 tháng 6 năm 2001 Quốc hội ban hành Luật Di sản văn hóa số 28/2001/QH10. Di sản văn hóa quy định tại Luật này bao gồm di sản văn hóa phi vật thể và di sản văn hóa vật thể, là sản phẩm tinh thần, vật chất có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học, được lưu truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác ở nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Nghị định 19/2020/NĐ-CP về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính  (10/06/2020)
Nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong việc tổ chức thực hiện, thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong cơ quan, đơn vị, ngày 12/02/2020 Chính phủ ban hành Nghị định số 19/2020/NĐ-CP về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.
Nghị định số 30/2020/NĐ-CP: Quy định về công tác văn thư  (10/06/2020)
Ngày 05/03, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư, trong đó có quy định văn bản điện tử có giá trị pháp lý như bản gốc văn bản giấy.
Quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường  (10/06/2020)
Doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh chỉ được kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường sau khi được cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh và bảo đảm các điều kiện theo quy định của Nghị định 54/2019/NĐ-CP, các quy định của pháp luật khác có liên quan.
Nghị định 23/2019/NĐ-CP về hoạt động triển lãm Tháo gỡ nhiều khó khăn...  (10/06/2020)
Nghị định 23/2019/ NĐ-CP về hoạt động triển lãm vừa được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành đã thiết lập một hành lang pháp lý quan trọng, giúp tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực phức tạp, nhạy cảm và có phạm vi rộng là triển lãm.