Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Sở Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch tỉnh Ninh Thuận
Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Văn bản quy phạm pháp luật
Luật Thư Viện  (30/06/2020)
Nghị định 28/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 131/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính Phủ và nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính Phủ  (16/06/2020)
Ngày 20 tháng 3 năm 2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 28/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 131/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan và nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo.
Thông tư 04/2019/TT-BVHTTDL ban hành danh mục hoạt động thể thao bắt buộc có người hướng dẫn tập luyện, danh mục hoạt động thể thao mạo hiểm  (15/06/2020)
Ngày 17/07/2019 Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch ban hành Thông tư ban hành danh mục hoạt động thể thao bắt buộc có người hướng dẫn tập luyện, danh mục hoạt động thể thao mạo hiểm. Ban hành kèm theo Thông tư này gồm 02 (hai) danh mục: Danh mục hoạt động thể thao bắt buộc có người hướng dẫn tập luyện; Danh mục hoạt động thể thao mạo hiểm.
Nghị định 24/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của luật phòng, chống tác hại của rượu, bia  (15/06/2020)
Ngày 24/02/2020 Chính phủ ban hàng Nghị định số 24/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của luật phòng, chống tác hại của rượu, bia.
Nghị định 23/2019/NĐ-CP Quy định về hoạt động hoạt động Triển lãm  (11/06/2020)

Ngày 26 tháng 2 năm 2019, Chính phủ ban hành Nghị định 23/2019/NĐ-CP Quy định về hoạt động Triển lãm. Nghị định này quy định về hoạt động tổ chức, phối hợp tổ chức triển lãm không vì mục đích thương mại thực hiện tại Việt Nam và đưa ra nước ngoài.

Nghị định 168/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch  (12/06/2020)
Ngày 31 tháng 12 năm 2017, Chính phủ ban hành Nghị định 168/2017/NĐ-CP.
Triển khai công văn số 2031/UBND-VXNV về việc triển khai thực hiện Nghị định 52/2020/NĐ-CP  (11/06/2020)
Ngày 09 tháng 06 năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành công văn số 2031/UBND-VXNV về việc triển khai thực hiện Nghị định 52/2020/NĐ-CP về đầu tư xây dựng và kinh doanh sân gôn.
Luật Du lịch  (10/06/2020)
Ngày 19 tháng 6 năm 2017 Quốc hội ban hành Luật Du lịch. Luật này quy định về tài nguyên du lịch, phát triển sản phẩm du lịch và hoạt động du lịch; quyền, nghĩa vụ của khách du lịch, tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác, cộng đồng dân cư có hoạt động liên quan đến du lịch; quản lý nhà nước về du lịch.
Luật Quảng cáo  (10/06/2020)
Ngày 21 tháng 6 năm 2012 Quốc hội ban hành Luật Quảng cáo. Luật này quy định về hoạt động quảng cáo; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động quảng cáo; quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo.