Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Sở Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch tỉnh Ninh Thuận
Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Hoạt động Sở, Ngành
Hoạt động Sở, Ngành
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tiếp nhận, giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 
07/12/2019 
 

Ngày 25/11/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Quyết định số 67/2019/QĐ-UBND về Quy chế tiếp nhận, giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (Quyết định).

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh quy định phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng, nguyên tắc chung như sau:

- Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng:

+ Quy chế này quy định trách nhiệm của các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp trong công tác phối hợp, thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

+ Kiến nghị của cử tri trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận gồm các kiến nghị do Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh chuyển đến, bao gồm: Các nội dung, ý kiến phản ảnh của cử tri, người dân trong tỉnh thông qua các kỳ tiếp xúc cử tri trước, sau mỗi kỳ họp và kết quả giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh. Các kiến nghị này được Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổng hợp, phân loại theo lĩnh vực và gửi đến Ủy ban nhân dân tỉnh, các Sở, ngành, địa phương để giải quyết, trả lời theo thẩm quyền.

+ Kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo của công dân không thuộc phạm vi, đối tượng điều chỉnh của Quy chế; việc xem xét, giải quyết các kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo thực hiện theo quy định của Luật khiếu nại và Luật tố cáo và các quy định pháp luật khác có liên quan.

- Nguyên tắc chung

+ Các Sở, ngành, địa phương thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và có sự phối hợp chặt chẽ, tránh sự chồng chéo giữa các Sở, ngành, địa phương trong quá trình giải quyết; đồng thời, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình công tác của ngành, cấp mình và được xem là một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu ngành, cấp mình.

+ Các Sở, ngành, địa phương tiếp nhận, giải quyết và trả lời kiến nghị phải bảo đảm tính dân chủ, khách quan, đầy đủ, cụ thể, rõ ràng, đúng trọng tâm, đúng thẩm quyền, đúng quy định, không được trả lời chung chung gây thắc mắc, bức xúc cho người dân; báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan và cử tri theo quy định của pháp luật.

         Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 05/12/2019./.

Đính kèm: QDUB 672019.pdf
Quản trị