Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Sở Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch tỉnh Ninh Thuận
Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Lĩnh vực Thể thao
Lĩnh vực Thể thao
UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện “Chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2020” 
12/05/2020 
 

Thực hiện Kế hoạch số 1308/KH-BVHTTDL ngày 31/3/2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổng kết 10 năm thực hiện “Chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2020”, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 1676/KH-UBND ngày11/5/2020 về việctổng kết 10 năm thực hiện "Chiến lược phát triển thể dục thể thao Việt Nam đến năm 2020" trên địa bàn tỉnh.

          Theo đó, việc tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược nhằm mục đích đánh giá những kết quả đạt được, hạn chế, khó khăn và nguyên nhân dẫn đến thành công, hạn chế trong quá trình tổ chức thực hiện Chiến lược tại các đơn vị, địa phương trong tỉnh; đồng thời làm rõ những vấn đề đặt ra, những điều chỉnh và đề xuất mục tiêu, nhiệm vụ, phương hướng, giải pháp, cơ chế, chính sách, phương thức thực hiện và các căn cứ để xây dựng Chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2030 phù hợp với thực tế và yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Yêu cầu của việc tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược được triển khai nghiêm túc trên toàn tỉnh, từ cơ quan quản lý nhà nước đến các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp về thể dục thể thao. Nội dung tổng kết đảm bảo thiết thực, phản ánh đúng thực tế, khách quan, trung thực, toàn diện, sâu sắc, có đánh giá cụ thể; không làm theo hình thức thống kê, báo cáo thành tích.

Các sở, ngành, đơn vị, địa phương, các Liên đoàn, Hội thể thao cấp tỉnh hoàn thành tổng kết trước ngày 15/8/2020.Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn thành tổng kết trước ngày 25/9/2020.

Ngô Châu Hưng

(Phòng Quản lý Thể thao và Du lịch)