Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Sở Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch tỉnh Ninh Thuận
Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Lĩnh vực Văn hóa
Lĩnh vực Văn hóa
Triển khai thực hiện Thông tư số 05/2020/TT-BVHTTDL ngày 28/8/2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch “Quy định về đánh giá hoạt động thư viện” 
04/09/2020 
 

            Ngày 03/9/2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ninh Thuận đã ban hành Công văn số 1159/SVHTTDL-QLVHGĐ về việc triển khai thực hiện Thông tư số 05/2020/TT-BVHTTDL ngày 28/8/2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch “Quy định về đánh giá hoạt động thư viện”.

            Theo đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ninh Thuận đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiên cứu, triển khai thực hiện quy trình đánh giá hoạt động thư viện đảm bảo đúng theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; định kỳ hàng năm gửi báo cáo về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, chậm nhất trước ngày 25/11 hàng năm để tổng hợp gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định.

            Mục đích đánh giá hoạt động thư viện nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước về thư viện và nâng cao hiệu quả hoạt động thư viện, làm cơ sở lập kế hoạch, đưa ra giải pháp cải tiến chất lượng dịch vụ và hiệu quả hoạt động của thư viện, khẳng định giá trị của thư viện đối với người sử dụng, cộng đồng và xã hội.

            Về nguyên tắc đánh giá hoạt động thư viện phải bảo đảm tính khách quan, chính xác, đúng quy định của pháp luật; bảo đảm tính trung thực, công khai, minh bạch, bình đẳng. Đánh giá hằng năm với kỳ đánh giá được thư viện thực hiện tính từ ngày 01 tháng 12 của năm trước đến hết ngày 30 tháng 11 của năm báo cáo. Đối với thư viện thuộc các cơ sở giáo dục, việc tự đánh giá có thể được kết hợp thực hiện theo năm học.

Về quy trình thực hiện đánh giá hoạt động thư viện gồm các bước như: Lập kế hoạch; thu thập thông tin, số liệu; phân tích kết quả; hoàn tất đánh giá.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2020.

Mai Thị Phượng Thủy

(Phòng Quản lý VHGĐ)