Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Sở Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch tỉnh Ninh Thuận
Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Văn bản quy phạm pháp luật
Văn bản quy phạm pháp luật
Thông tư quy định về đánh giá phong trào thể dục, thể thao quần chúng. 
20/09/2019 
 
Thông tư 01/2019/TT-BVHTTDL quy định chi tiết việc đánh giá phong trào thể dục, thể thao quần chúng bằng các tiêu chí theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Luật Thể dục, thể thao được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao. Thông tư 01/2019/TT-BVHTTDL áp dụng đối với các cơ quan quản lý nhà nước về thể dục, thể thao; các tổ chức và cá nhân có liên quan đến hoạt động thể dục, thể thao.

Về nguyên tắc đánh giá, Thông tư nêu rõ: Việc đánh giá tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành; đề cao trách nhiệm tự đánh giá phong trào thể dục, thể thao quần chúng của Ủy ban nhân dân các cấp và trách nhiệm tổng hợp, đánh giá phong trào thể dục, thể thao quần chúng của Tổng cục Thể dục thể thao theo quy định tại Thông tư này. Đồng thời, phải bảo đảm trung thực, chính xác, khách quan, đầy đủ và toàn diện trong quá trình tổ chức, triển khai; bảo đảm sự phù hợp của các phương pháp tổng hợp số liệu đối với từng tiêu chí đánh giá.

Nội dung tiêu chí đánh giá phong trào thể dục, thể thao quần chúng bao gồm: Tiêu chí số người tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên; tiêu chí số gia đình thể thao; tiêu chí số cộng tác viên thể dục, thể thao; tiêu chí số câu lạc bộ thể thao; tiêu chí số công trình thể thao; tiêu chí số giải thể thao tổ chức hàng năm.

Trước ngày 15/12 hàng năm, Tổng cục Thể dục thể thao tổng hợp kết quả đánh giá phong trào thể dục, thể thao quần chúng trên địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; đánh giá phong trào thể dục, thể thao quần chúng toàn quốc, báo cáo Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch. Kết quả đánh giá phong trào thể dục, thể thao quần chúng toàn quốc được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch công bố trước ngày 15/1 của năm liền kề sau năm của kỳ đánh giá; được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch và cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thể dục thể thao./.


Quản trị