Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Sở Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch tỉnh Ninh Thuận
Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Văn bản quy phạm pháp luật
Văn bản quy phạm pháp luật
Thông tư quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành văn hóa, thể thao và du lịch 
13/10/2021 
 

Ngày 06/10/2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Thông tư số 11/2021/TT-BVHTTDL về quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành văn hóa, thể thao và du lịch. Thông tư gồm có 4 điều quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành văn hóa, thể thao và du lịch.

Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành văn hóa, thể thao và du lịch là tập hợp các chỉ tiêu thống kê phản ánh tình hình, kết quả hoạt động chủ yếu của ngành văn hóa, thể thao và du lịch nhằm phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của cơ quan nhà nước các cấp; phục vụ công tác đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, chính sách phát triển các lĩnh vực quản lý của ngành văn hóa, thể thao, du lịch; đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê ngành văn hóa, thể thao và du lịch của các tổ chức, cá nhân.

Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành văn hóa, thể thao và du lịch bao gồm: Danh mục chỉ tiêu thống kê ngành văn hóa, thể thao và du lịch quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này; Nội dung chỉ tiêu thống kê ngành văn hóa, thể thao và du lịch quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao trách nhiệm Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Du lịch trong cả nước tổ chức thu thập, tổng hợp và tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các Sở, Ban, ngành địa phương cung cấp thông tin để thu thập, tổng hợp các chỉ tiêu thống kê được phân công trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành văn hóa, thể thao và du lịch.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2022.

Hằng Nga – Phòng QLVHGĐ.