Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Sở Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch tỉnh Ninh Thuận
Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Cải cách hành chính SVH
Cải cách hành chính SVH
Triển Khai Thực Hiện Công Văn Số 1190 Của UBND Tỉnh Về Thực Hiện Kỷ Luật, Kỷ Cương Công Vụ 
14/04/2020 
 

Ngày 13/4/2020, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã ban hành Công văn số 425/SVHTTDL-VP về chỉ đạo thực hiện Công văn số 1190/UBND-VXNV, ngày 08/4/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện nghiêm minh kỷ luật, kỷ cương trong thực thi nhiệm vụ ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách, quản lý tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở có trách nhiệm: Rà soát và kịp thời chấn chỉnh, khắc phục tồn tại, hạn chế trong thực thi nhiệm vụ (nhất là công chức, viên chức sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà) để đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ được giao và có chất lượng, hiệu quả với tinh thần: “Không để tồn đọng nhiệm vụ, không chờ đến hạn mới xử lý, thực hiện”. Khẩn trương rà soát các nhiệm vụ được giao đến nay chưa hoàn thành, chủ động có biện pháp thực hiện đảm bảo tiến độ quy định. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc phải kịp thời báo cáo Giám đốc Sở cho ý kiến giải quyết.

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 57-CT/TU ngày 04/9/2016 của Tỉnh ủy, Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ngày 09/5/2016 của UBND tỉnh, Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 11/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn tỉnh, các văn bản chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính (Công văn số 1097/UBND-VXNV ngày 03/4/2020 về việc thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi nhiệm vụ trong thời điểm phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, Công văn số 1190/UBND-VXNV ngày 08/4/2020 về việc thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi nhiệm vụ ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách, quản lý tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh) báo cáo kịp thời, chính xác, trung thực khi có tình huống xảy ra.

Trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu, thường xuyên đôn đốc và chỉ đạo việc triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao; chịu trách nhiệm giải trình trước Giám đốc Sở nếu để tồn đọng công việc, nhất là công việc được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao; gắn trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ công vụ, chất lượng tham mưu, sản phẩm đầu ra của công việc làm thước đo đánh giá công tác cán bộ, công tác thi đua-khen thưởng, kỷ luật kỷ cương hành chính và công tác cải cách hành chính của từng cá nhân, đơn vị; Kết quả thực hiện nhiệm vụ, chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở được tổ chức xem xét, xử lý và đánh giá gửi về Văn phòng Sở trước ngày 18 hằng tháng để tổng hợp, báo cáo Giám đốc Sở.

Giao Văn phòng theo dõi, kiểm tra kết quả đánh giá và tham mưu Giám đốc Sở việc đánh giá, xếp loại công chức, viên chức, người lao động theo định kỳ hằng tháng, quý, năm đảm bảo đúng quy định./.


Nội dung Công văn số: 425.pdf                                                                   

THANH TÂM


 
Tin đã đưa
(23/09)
(05/09)
(05/09)
(05/09)
(05/09)
(05/07)
(21/06)
(16/03)
(19/11)
(25/09)