Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Sở Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch tỉnh Ninh Thuận
Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Thông báo
Thông báo
Thu Hồi Giấy Phép Kinh Doanh Lữ Hành Nội Địa Do Doanh Nghiệp Chấm Dứt Hoạt Động 
12/05/2020 
 

Căn cứ Luật Du lịch năm 2017; Thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch tại Văn bản hợp nhất số 1252/VBHN-BVHTTDL ngày 25/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Quyết định số 59/2018/QĐ-UBND ngày 23/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận và Thông báo số 01/2020 ngày 05/5/2020 của Công ty TNHH TM và DV Du lịch Sáng Tạo Việt Ninh Thuận về việc chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa;

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 295/QĐ-SVHTTDL ngày 08 tháng 5 năm 2020 thu hồi Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa số 58 0003/2019/SVHTTDL-GPLHNĐ ngày 30/12/2019 của Công ty TNHH TM và DV Du lịch Sáng Tạo Việt Ninh Thuận.

Tiền ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa của Công ty TNHH TM và DV Du lịch Sáng Tạo Việt Ninh Thuận được xử lý theo quy định tại điểm a, khoản 3, điều 6 của Thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch tại Văn bản hợp nhất số 1252/VBHN-BVHTTDL ngày 25/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cụ thể như sau: Sau 60 ngày, kể từ ngày đăng quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành trên cổng thông tin điện tử của cơ quan cấp phép (Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Ninh Thuận), trường hợp không có khiếu nại, tố cáo liên quan đến nghĩa vụ đối với khách du lịch, cơ sở cung cấp dịch vụ du lịch thì cơ quan cấp phép có văn bản gửi ngân hàng để doanh nghiệp được rút tiền ký quỹ; trường hợp có khiếu nại, tố cáo liên quan đến nghĩa vụ của doanh nghiệp đối với khách du lịch, cơ sở cung cấp dịch vụ du lịch thì cơ quan cấp phép phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền liên quan giải quyết theo quy định của pháp luật./.

Nội dung Quyết định: QĐ 295 thu hoi GP LHNĐ.pdf

 
Tin đã đưa