Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Sở Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch tỉnh Ninh Thuận
Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Cải cách hành chính SVH
Cải cách hành chính SVH
Quyết định ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao 
30/12/2019 
 

Ngày 11/12/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Quyết định số 69/2019/QĐ-UBND về Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao (Quyết định).

Theo đó, phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, nguyên tắc chung được quy định:

- Phạm vi điều chỉnh: Quy định về công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ giao trong các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình công tác, văn bản chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, bao gồm cả văn bản mật, tối mật, tuyệt mật

- Đối tượng áp dụng: Đối với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và cá nhân, các cơ quan, tổ chức khác trong trường hợp thực hiện nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao

- Nguyên tắc chung:

+ Tất cả nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao phải được tổ chức thực hiện kịp thời, đúng thời gian quy định, đầy đủ, thường xuyên, công khai, minh bạch, đảm bảo tuân thủ Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh và các quy định của pháp luật có liên quan.

+ Bảo đảm tính chủ động, có sự phân công trách nhiệm rõ ràng và phối hợp chặt chẽ giữa các Sở, Ban, ngành và Ủy ban nhân tỉnh các huyện, thành phố, tổ chức, cá nhân có liên quan

+ Kết hợp chặt chẽ với việc xây dựng, quản lý, kiểm tra và đánh giá tình hình thực hiện chương trình công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

 + Gắn kết với chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý văn bản, hồ sơ công việc, văn bản chỉ đạo, điều hành của các Sở, Ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; thực hiện kết nối liên thông từ Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đến các Sở, Ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố theo Hệ thống phần mềm dùng chung của tỉnh.

+ Bảo đảm hoạt động chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh được liên tục, thông suốt; đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính; giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật trong hệ thống hành chính nhà nước; nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

+ Bảo đảm an toàn, an ninh thông tin theo quy định tại Quyết định số 71/2012/QĐ-UBND ngày 12/12/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế về bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan quản lý hành chính nhà nước và các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.  

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21/12/2019 và thay thế Quyết định số 75/2014/QĐ-UBND ngày 06/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận./.

Đình kèm QĐ: 69 2019 QĐ UBND_signed.pdf

Đoàn Minh Đạt

Quản trị 
Tin đã đưa
(23/09)
(05/09)
(05/09)
(05/09)
(05/09)
(05/07)
(21/06)
(16/03)
(19/11)
(25/09)