Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Sở Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch tỉnh Ninh Thuận
Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Phòng ban chuyên môn
Phòng ban chuyên môn
PHÒNG QUẢN LÝ THỂ THAO VÀ DU LỊCH 
09/04/2019 
 
SỐ ĐIỆN THOẠI: 0259.3822750 (THỂ THAO); 0259.3826048 (DU LỊCH)
  Trưởng phòng
Phan Đức Cường

Điện thoại: 0918667468

Địa chỉ Email:
duccuongyoga@gmail.com

                       

Phó Trưởng phòng
Phan Thị Vi 
Điện thoại: 0939711034

Địa chỉ Email:
duccuongyoga@gmail.com

Chuyên viên
 Đỗ Kim Hồng

Điện thoại: 0953944151

Địa chỉ Email:
dokimhong@ninhthuan.gov.vn

 Chuyên viên

Ông: Ngô Châu Hưng
Điện thoại: 0903044777

Địa chỉ Email:
ngochauhung@ninhthuan.gov.vn

  Chuyên viên
Phạm Nguyễn Hoàng Duy

Điện thoại: 0933986717

Địa chỉ Email:
hoangduy@ninhthuan.gov.vn

  Chuyên viên
Nguyễn Trần Vượng

Điện thoại: 0933986717

Địa chỉ Email: 
nguyentranvuong@ninhthuan.gov.vn


   Chuyên viên
Lê Yến Vi

Điện thoại: 0906991080

Địa chỉ Email: 
leyenvi@ninhthuan.gov.vn

 
    Chuyên viên
Võ Lê Phương Uyên

Điện thoại: 0933814400

Địa chỉ Email: 
volephuonguyen@ninhthuan.gov.vn

 
   


Quản trị