Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Sở Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch tỉnh Ninh Thuận
Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Hoạt động Sở, Ngành
Hoạt động Sở, Ngành
Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 năm 2019 
22/08/2019 
 

Nhằm nâng cao nhận thức, vận dụng có hiệu quả trong tổ chức thực hiện hai nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới theo chức trách nhiệm vụ được giao, đồng thời tiếp tục bồi dưỡng quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh, kết hợp phát triển kinh tế - xã hội, hoạt động đối ngoại gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng an ninh.

Ngày 15/8/2019 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch số 103/KH-SVHTTDL về việc Tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng đối tượng 4 năm 2019 cho toàn ngành.

Theo Kế hoạch lớp bồi dưỡng tổ chức từ ngày 26 - 29/9/2019, tại Trung tâm Nghiên cứu văn hóa Chăm, lớp học có 80 đảng viên, công chức, viên chức trong ngành tham gia.

Nội dung KE HOACH BOI DUONG KIEN THUC QUOC PHONG DOI TUONG 4 NAM 2019_signed(15.08.2019_14h31p00)_signed.pdf


 
Duy Ánh

Quản trị