Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Sở Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch tỉnh Ninh Thuận
Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Lĩnh vực Thể thao
Lĩnh vực Thể thao
Kế hoạch tổng kết thực hiện Nghị quyết 16/NQ-CP của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020 
05/08/2020 
 

          Thực hiện Kế hoạch số 2528/KH-BVHTTDL ngày 09/7/2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổng kết thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 14/1/2013 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 2728/KH-UBND ngày 30/7/2020 về việc tổng kết Nghị quyết 16/NQ-CP của Chính phủ.           .

          Theo đó, việc tổng kết thực hiện Nghị quyết 16/NQ-CP của Chính phủ nhằm đánh giá toàn diện về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết; nêu rõ những kết quả đạt được, những hạn chế, khó khăn vướng mắc và nguyên nhân của thành công, hạn chế trong quá trình tổ chức, triển khai thực hiện Nghị quyết, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm, đề xuất, kiến nghị những nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục phát triển thể dục thể thao trong giai đoạn tiếp theo.

          Việc tổng kết thực hiện Nghị quyết 16/NQ-CP của Chính phủ được tiến hành từ cấp cơ sở đến cấp huyện, thành phố và các Sở, ban, ngành cấp tỉnh. Nội dung tổng kết phản ánh đúng thực tế, khách quan, trung thực, toàn diện, đánh giá cụ thể theo các nội dung mà Nghị quyết 16/NQ-CP của Chính phủ đề ra; không làm theo hình thức thống kê, báo cáo thành tích.

          Các sở, ngành, đơn vị, địa phương, các Liên đoàn, Hội thể thao cấp tỉnh hoàn thành tổng kết trước ngày 15/8/2020. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn thành tổng kết trước ngày 25/9/2020./.

                            

Nguyễn Văn Hoàng

    Phòng QLTTDL