Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Sở Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch tỉnh Ninh Thuận
Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Hoạt động Sở, Ngành
Hoạt động Sở, Ngành
Đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao, du lịch 6 tháng cuối năm 2020 
03/08/2020 
 

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 2606/UBND-KTTH ngày 23/7/2020 về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 và Công văn số 2631/UBND-KTTH ngày 24/7/2020 về triển khai kết luận của Ban Thường vụ tỉnh ủy về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng cuối năm 2020;

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu các phòng, đơn vị trực thuộc Sở đẩy mạnh triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch 6 tháng cuối năm 2020, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tiếp tục thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội trên tinh thần thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm không để lây lan dịch bệnh, không chủ quan, lơ là. Chủ động theo dõi sát diễn biến, tình hình dịch để có biện pháp phòng, chống kịp thời, hiệu quả.

2. Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; đổi mới lề lối, phương thức làm việc thông qua thực hiện ứng dụng chính quyền điện tử. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính gắn với phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu. Đặt yếu tố kỷ luật và đạo đức công vụ làm nền tảng trong việc xây dựng đội ngũ công chức, viên chức; gương mẫu, tự giác chấp hành kỷ luật, kỷ cương và luôn nỗ lực, phấn đấu, phát huy tinh thần trách nhiệm, sáng tạo để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

3. Tập trung bám sát, rà soát nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, khẩn trương triển khai thực hiện quyết liệt, phấn đấu hoàn thành đạt mức cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, cụ thể: tại Quyết định số 08/QĐ-UBND ngày 08/01/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, Quyết định số 21/QĐ-SVHTTDL ngày 12/02/2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 và nhiệm vụ liên quan tại các văn bản chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh: số 2606/UBND-KTTH ngày 23/7/2020, số 2631/UBND-KTTH ngày 24/7/2020, số 2664/UBND-KTTH ngày 27/7/2020.

Các nhiệm vụ trọng tâm trên các lĩnh vực cần tập trung triển khai gồm:

a) Lĩnh vực văn hóa:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục tham mưu đề xuất Ban Tổ chức Cuộc vận động sáng tác ca khúc về quê hương Ninh Thuận xem xét, lựa chọn những tác phẩm đạt yêu cầu theo chỉ đạo tại Thông báo số 218/TB-VPUB ngày 24/7/2020 kết luận cuộc họp của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Bình. Tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao cho Ngành về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Thi đua yêu yêu nước tỉnh lần thứ VII năm 2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Phối hợp thực hiện, hướng dẫn công tác tuyên truyền và tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ chào mừng 75 năm Ngày thành lập Công an nhân dân (19/8/1945-19/8/2020) và 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc (19/8/2005-19/8/2020), 75 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945-19/8/2020) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2020). Tổ chức Hội diễn Nghệ thuật quần chúng tỉnh Ninh Thuận lần thứ XIII - năm 2020.

- Thành lập Hội đồng cấp tỉnh về xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Ba. Tham mưu UBND tỉnh Quyết định Sự kiện thảm sát Nhân dân làng Vạn Phước (1946) là di tích lịch sử cấp tỉnh. Thực hiện công tác bảo tồn và phát huy các loại hình di sản văn hóa phi vật thể đã được Bộ VHTTDL công nhận cấp quốc gia trên địa bàn tỉnh. Lập quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di Di tích quốc gia đặc biệt Tháp Hòa Lai và Tháp Pô Klong Garai gắn với phát triển du lịch đến năm 2030 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Hoàn thiện hồ sơ hiện vật Bia Hòa Lai và Phù điêu tượng vua Pô Rômê trình Bộ VHTTDL xem xét trình Thủ tướng Chính phủ công nhận bảo vật quốc gia.

- Tham mưu UBND tỉnh Kế hoạch tổng kết Kế hoạch số 513/KH-UBND ngày 19/6/2020 về “Đổi mới nếp sống văn hóa, văn minh đô thị”.

b) Lĩnh vực Thể dục, thể thao và du lịch:

- Theo dõi, đôn đốc và hướng dẫn việc thực hiện của các địa phương tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân trên địa bàn tỉnh năm 2020. Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch và tổ chức Đại hội thể dục thể thao tỉnh Ninh Thuận lần thứ VII năm 2021-2022. Tổng kết 10 năm thực hiện “Chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2020” và tổng kết Quy hoạch phát triển thể dục, thể thao tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020; Tổng kết Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 14/1/2013 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020.

- Tiếp tục tăng cường công tác phối hợp kiểm tra, theo dõi, thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các doanh nghiệp du lịch, cơ sở lưu trú, khu du lịch. Tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ và đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai, thi công các dự án du lịch trọng điểm của tỉnh. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, quảng bá, xúc tiến du lịch trong và ngoài nước qua các phương tiện thông tin đại chúng; triển khai hiệu quả các giải pháp kích cầu du lịch trong tình hình mới, chương trình kích cầu du lịch nội địa; đẩy mạnh quảng bá hình ảnh du lịch Ninh Thuận đến du khách quốc tế để phục hồi du lịch quốc tế khi điều kiến cho phép.

- Xây dựng chiến lược phát triển du lịch Ninh Thuận đến năm 2030 theo tinh thần tại Quyết định 147/QĐ-TTg ngày 22/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chiến lược phát triển du lịch Việt Nam. Phối hợp với Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh chuẩn bị nội dung xây dựng Đề án phát triển du lịch Ninh Thuận đến năm 2025.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 10/4/2012 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về phát triển du lịch Ninh Thuận đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; Quyết định ban hành Đề án phát triển du lịch Ninh Thuận giai đoạn 2020-2025 đảm bảo đúng quy trình, tiến độ và hiệu quả.

c) Công tác Văn phòng:

- Tiếp tục triển khai các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện nghiêm các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 đối vối các cơ quan, đơn vị trong ngành. Triển khai các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành, họp trực tuyến và kế hoạch chuyển đổi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. Tổ chức lớp lớp huấn luyện bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy năm 2020 cho công chức, viên chức, người lao động của Ngành.

- Xây dựng Quy định về công tác lễ tân của Sở theo Quy định số 49-QĐ/TU ngày 03/6/2020 của Ban Thường vụ tỉnh ủy; Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, điều động, từ chức, miễn nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý các phòng, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý theo Quyết định số 15/2020/QĐ-UBND ngày 20/5/2020 của UBND tỉnh.

- Triển khai xây dựng Đề án hợp nhất Ban Quản lý di tích và Bảo tàng tỉnh thành Bảo tàng tỉnh. Hoàn chỉnh hồ sơ bổ nhiệm Phó Trưởng phòng Quản lý thể thao và du lịch, Phó Chánh Thanh tra Sở, Giám đốc Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch và triển khai công tác điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức các phòng, đơn vị trực thuộc theo đúng quy định. Tiếp tục tổ chức xét tuyển viên chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức tại các đơn vị trực thuộc Sở.

- Tiếp tục tham mưu đề nghị bán đấu giá quyền sử dụng đất đối với trụ sở Trung tâm Văn hóa tỉnh, Đoàn Nghệ thuật dân gian (cũ); tham mưu mua sắm xe chuyên dùng chiếu phim lưu động, trang thiết bị cho Đoàn Ca múa nhạc dân tộc, trang thiết bị Trung tâm Văn hóa cấp huyện. Tham mưu trình thẩm định và phê duyệt đề án sử dụng xe 4 bánh có động cơ đưa, đón khách tại Tháp Poklong Giarai; trình thẩm định và phê duyệt Để án sử dụng tài sản công tại Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh.

d) Thanh tra Sở:

- Tiếp tục tăng cường công tác phối hợp các phòng chuyên môn, đơn vị y tế và Sở ngành liên quan thực hiện kiểm tra, giám sát việc thực thi, chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch Covid 19 tại các cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch, karaoke và hoạt động thể thao, tổ chức lễ hội trên địa bàn toàn tỉnh. Tổ chức thực hiện tiếp công dân định kỳ và phối hợp tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng theo quy định.

- Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện có hiệu quả công tác truyên truyền, phổ biến pháp luật về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và các văn bản vi phạm pháp luật khác có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của ngành

4. Yêu cầu Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Sở quán triệt, điều hành công chức, viên chức tham mưu thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả; quản lý, giám sát chặt chẽ, đồng thời chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Sở về việc không thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực hiện nhiệm vụ của công chức, viên chức do đơn vị quản lý./.

Nội dung Văn bản: 992_signed.pdf

 
Tin đã đưa
(09/09)
(04/09)
(01/09)
(28/08)
(27/08)
(27/08)
(26/08)
(26/08)
(24/08)
(20/08)