Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Sở Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch tỉnh Ninh Thuận
Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Lĩnh vực Văn hóa
Lĩnh vực Văn hóa
Công tác bảo tồn và phát huy các Di sản văn hsoa vật thể và phi vật thể trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 
28/12/2020 
 

Ninh Thuận là tỉnh có lịch sử hình thành và phát triển lâu đời, đã để lại cho thế hệ hôm nay nhiều di sản văn hóa tiêu biểu và độc đáo, góp phần không nhỏ vào việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đặc biệt là những di sản văn hóa vật thể và văn hóa phi vật thể. Trong quá trình đổi mới, ít nhiều đã tác động cả tích cực lẫn tiêu cực đến quá trình bảo tồn gìn giữ các giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể. Vì thế, việc bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa trong giai đoạn hiện nay là hết sức cần thiết, và đây cũng là một trong nhiệm vụ quan trọng của tỉnh Ninh Thuận nói chung và ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch nói riêng. Xác định di sản văn hóa là tài sản vô giá của các thế hệ cha ông ta để lại cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau là phần hồn của nền văn hóa dân tộc. Di sản văn hóa có ý nghĩa rất quan trọng trong việc giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống lịch sử văn hóa của dân tộc. Bên cạnh đó, nó còn là phương tiện để giới thiệu về hình ảnh địa phương cho du khách trong và ngoài nước, tạo tiền đề cho các chiến lược phát triển du lịch góp phần tăng trưởng kinh tế - xã hội tỉnh nhà. Xác định rõ điều đó, trong những năm trở lại đây, Tỉnh ủy, UBND tỉnh tích cực chỉ đạo các cấp, các ngành phối hợp chặt chẽ để làm tốt công tác bảo tồn và phát huy các di tích trên địa bàn toàn tỉnh. Đặc biệt ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chủ động tích cực triển khai việc nghiên cứu, sưu tầm, quản lý và phát huy các giá trị di sản văn hóa trên địa bàn toàn tỉnh đã đạt được một số kết quả như:

1. Công tác lập hồ sơ di tích: Tính tới tháng 12/2020, tỉnh Ninh Thuận có tổng số 64 di tích được xếp hạng (trong đó 02 di tích cấp quốc gia đặc biệt; 17 di tích cấp quốc gia: 12 di tích vật thể và 05 di sản văn hóa được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; và 44 di tích cấp tỉnh); là 01 trong 21 tỉnh có Nghệ thuật Đờn ca Tài tử được UNESCO vinh danh di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

2. Công tác trùng tu, tôn tạo di tích: Trải qua hàng ngàn năm tồn tại và phát triển chịu nhiều sự tác động của các yếu tố tự nhiên và xã hội. Nhiều di tích trên địa bàn toàn tỉnh đã và đang bị xuống cấp. Được sự quan tâm, hỗ trợ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Di sản văn hóa và  sự phối hợp chặt chẽ của các Sở, ban ngành chức năng, sự đóng góp tích cực của đông đảo các tầng lớp nhân dân. Đến nay, đã có nhiều di tích xếp hạng được bảo quản, trùng tu – tôn tạo, phục hồi chống xuống cấp. Nhiều di tích di tích xếp hạng được trùng tu khá  khang trang như: cụm du lịch tháp Pô Kong Garai, tháp Pô Rôme, tháp Hòa Lai, Đình Vạn Phước, Đình Thuận Hòa, Miếu Xóm Bánh, Đình Tấn Lộc,….

3. Công tác tuyên truyền, phát huy giá trị di tích: Thực hiện Nghị quyết 33 về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” đã được các cơ quan, ban ngành và địa phương cụ thể hóa thực hiện nghiêm túc, đạt được những kết quả nhất định. Nhiều năm qua Tỉnh ủy, UBND tỉnh Ninh Thuận đã chỉ đạo ngành VHTTDL xây dựng quy chế quản lý, bảo vệ và sử dụng các di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh. Tỉnh đã kêu gọi các nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh tham gia đầu tư vào hoạt động bảo tồn và phát huy các giá trị di tích gắn văn hóa với phát triển kinh tế, văn hóa với phát triển du lịch; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quảng bá giới thiệu về di tích, danh thắng dưới nhiều hình thức như: phim tư liệu, in sách, tờ gấp; mở nhiều cuộc trưng bày triển lãm tại Bảo Tàng tỉnh và Trung tâm nghiên cứu Văn hóa Chăm nhằm mục đích nhằm phục vụ nhu cầu giáo dục về văn hóa, vừa phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân trong tỉnh.

Mặc dù công tác bảo tồn các di sản vật thể và phi vật thể trong những năm qua đạt được kết quả nhất định. Tuy nhiên để làm tốt hơn nữa công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di sản vật thể và phi vật thể trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận trong thời gian tới đòi hỏi các cấp, các ngành và đặc biệt là ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần có giải pháp như sau:

1. Tiếp tục quán triện sâu rộng Nghị quyết 33 về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận. Chỉ đạo các Sở, ban ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thành phố tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 282-CTHĐ/TU ngày 16/9/2014 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

2. Tăng cường công tác phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành liên quan để đẩy mạnh công tác quản lý Nhà nước trên địa bàn tỉnh đối với các giá trị di tích vật thể và phi vật thể trên địa bàn toàn tỉnh.

3. Tăng cường đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị cho công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể. Kết hợp giữa đầu tư, tôn tạo di tích, danh lam thắng cảnh với khai thác phát triển du lịch.

4. Ngành Văn hóa cần sớm xây dựng Đề án quy hoạch trùng tu, tu bổ các di tích vật thể và Đề án bảo tồn các di sản văn hóa phi vật thể các cấp đã được công nhận trên địa bàn toàn tỉnh.

5. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học cấp tỉnh và cấp quốc gia, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan trong công tác lập hồ sơ khoa học xếp hạng các giá trị di tích, di lam thắng cảnh và các hồ sơ khoa học giá trị văn hóa phi vật thể  gắn với phát triển du lịch, phát triển kinh tế - xã hội.

6. Đẩy mạnh xã hội hóa nhằm huy động các nguồn lực đầu tư cho phát triển văn hóa và phát triển con người Ninh Thuận. Đặc biệt chú trọng công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa. Tạo mọi điều kiện mở rộng nguồn đầu tư khai khác về tiềm năng vật lực và tài lực trong xã hội tham gia bảo tồn và phát huy di sản văn hóa theo phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm.

7. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp văn hóa, tăng cường quảng bá văn hóa Ninh Thuận. Từng bước thu hẹp khoảng cách hưởng thụ văn hóa giữa thành thị và nông thôn, giữa các vùng miền./.

                                                                  Thanh Thùy – Bảo tàng Ninh Thuận