Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Sở Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch tỉnh Ninh Thuận
Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Cải cách hành chính SVH
Cải cách hành chính SVH
Báo cáo Tình hình thực hiện nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 9 tháng đầu năm 2017 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
19/10/2017 
 

Thực hiện Công văn số 3295/VPUB-TH ngày 04/10/2017 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc báo cáo kết quả thực hiện chương trình hành động nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo như sau:

1. Công tác xây dựng các văn bản, chương trình, kế hoạch triển khai

- Ban hành Kế hoạch số 73/KH-SVHTTDL ngày 29/6/2017 về thực hiện nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2017; Kế hoạch số 109/KH-SVHTTDL ngày 8/12/2017 đề nghị các đơn vị trực thuộc Sở rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2017 theo Kế hoạch hoạch số 4746/KH-UBND ngày 24/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận; Kế hoạch số 110/KH-SVHTTDL ngày 15/12/2016 về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và rà soát, đánh giá TTHC năm 2017; Kế hoạch số 93/KH-SVHTTDL ngày 19/10/2016 về việc tiếp tục đẩy mạnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong toàn ngành; Kế hoạch số 11/KH-SVHTTDL ngày 28/01/2017 về kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2017.

- Tổ chức triển khai, quán triệt chấp hành nghiêm túc Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Chỉ thị số 57-CT/TU ngày 03/9/2014 của Tỉnh, ủy và Chỉ thị số 22/CT-UBND Ngày 22/10/2016 Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc tiếp tục đẩy mạnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ngày 09/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định trách nhiệm thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh.

2. Kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ cụ thể

- Tuyên truyền, quán triệt và triển khai, phổ biến sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động toàn ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; Kế hoạch số 746/KH-UBND ngày 08/3/2017 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017 và định hướng đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; Kế hoạch số 2038/KH-UBND ngày 30/5/2017 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chương trình hành động nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2017; 

 - Hoàn thành việc rà soát Bộ thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2016 theo Quyết định 4597/QĐ-BVHTTDL ngày 27/12/2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình Ủy ban nhân dân tỉnh công bố; trong đó, chủ động rà soát, cắt giảm thời gian giải quyết: 56/114, đạt 49.1 %; tổng thời gian giảm 198/620 ngày (của 56 thủ tục giảm thời gian), đạt 31.9 %;

  - Niêm yết và công khai minh bạch các thủ tục hành chính mới ban hành tại bảng hướng dẫn thủ tục cấp các loại giấy phép của Sở, đồng thời cập nhật đầy đủ thông tin 114 thủ tục hành chính trên wesite của Sở gồm:

+ Thủ tục hành chính cấp Trung ương, Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch phối hợp thực hiện là 15 thủ tục.

+ Thủ tục hành chính cấp tỉnh, Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch tham mưu UBND tỉnh giải quyết là 23 thủ tục.

+ Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch là 76 thủ tục.

- Số lượng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: có 6 thủ tục

          - Kết quả giải quyết thủ tục hành chính: lĩnh vực Văn hóa (77hs): 154 hồ sơ thông báo quảng cáo, 22 hs biểu diễn nghệ thuật; Lĩnh vực Di sản: 01 hs chứng nhận tu bổ phục hồi Di tích; Lĩnh vực Du lịch (16): 09 hs Hướng dẫn viên Du lịch, 06 hs xếp hạng cơ sở lưu trú, 01 hs bảng hiệu đạt chuẩn phục vụ khách Du lịch; 01 hs phối hợp cấp phép kinh doanh lữ hành quốc tế; Lĩnh vực TDTT: 02 hồ sơ. Tỷ lệ 95% số thủ tục hành chính đúng hẹn và trước hẹn, số còn lại giải quyết không đúng thời hạn là do một số nguyên nhân khách quan như: thời gian bổ sung hồ sơ còn chậm, maket, kích thước không đúng quy định ... việc thu phí, lệ phí đúng theo quy định trong các thủ tục hành chính đã được ban hành; hàng năm đều thực hiện việc khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức có liên hệ công tác cũng như liên hệ việc cấp các loại giấy phép tại Sở; việc xin lỗi cá nhân, tổ chức của các cơ quan hành chính nhà nước được thực hiện theo Quyết định số 46/2015/QĐ-UBND ngày 23/7/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Việc cấp phép cho các tổ chức, cá nhân được thực hiện đúng quy trình, thủ tục, đúng thời gian quy định, nên không có khiếu tố, khiếu nại của các cá nhân, tổ chức trong và ngoài tỉnh đến liên hệ cấp phép.
- Hoàn thành rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2017 theo Kế hoạch số 4746/KH-UBND của UBND tỉnh;

- Tiếp tục phát huy và đẩy mạnh việc ứng dụng Công nghệ thông tin trong cơ quan, đơn vị; ứng dụng phần mềm TD Office tại cơ quan Sở nhằm giải quyết nhanh các công việc chuyên môn, giảm chi phí in ấn tài liệu; tăng cường gửi, nhận thư điện tử từ các phòng ban của Sở đến các đơn vị trực thuộc, từ cơ quan Sở đến các cơ quan, ban ngành trong tỉnh góp phần giải quyết nhanh các công việc chuyên môn, quản lý nhà nước nhanh, gọn, tiết kiệm.

- Khảo sát đánh giá mức độ hài lòng của các tổ chức, cá nhân đối với chất lượng cung cấp dịch vụ công tại đơn vị, để kịp thời chấn chỉnh, nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ các tổ chức, cá nhân;

3. Nhiệm vụ và giải pháp trong thời gian đến

- Tiếp tục thực hiện theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chương trình hành động nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh;

- Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu tại cơ quan Sở và các đơn vị trực thuộc, không để xảy ra các hành vi tham nhũng trong hoạt động của cơ quan, đơn vị;

- Nâng cao trách nhiệm giải trình với người dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Mọi kiến nghị, đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân chuyển đến trực tiếp hoặc gián tiếp đều được tiếp nhận và được xem xét giải quyết theo đúng quy định của pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo;

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch CCHC, kiểm tra thực thi công vụ, kiên quyết xử lý nghiêm đối với công chức, viên chức vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Trên đây là báo cáo tình triển khai thực hiện nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đơn vị kính gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo theo quy định./.

Quản trị 
Tin đã đưa