Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Sở Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch tỉnh Ninh Thuận
Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Cải cách hành chính SVH
Cải cách hành chính SVH
Kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính và công tác tổ chức cán bộ năm 2019 
06/11/2019 
 

Từ ngày 03/10/2019 đến ngày 10/10/2019, Tổ Kiểm tra cải cách hành chính, chấn chỉnh kỷ luật kỷ cương hành chính Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tiến hành kiểm tra tại 06 đơn vị trực thuộc gồm: Bảo tàng, Đoàn Ca múa nhạc dân tộc, Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch, Thư viện tỉnh, Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao và Ban Quản lý di tích.

Kết quả kiểm tra:

         I. Về thực hiện công tác cải cách hành chính:

        - Các đơn vị đã tổ chức tốt việc tuyên truyền, quán triệt thực hiện Quyết định số 351/QĐ-UBND ngày 14/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020; Chỉ thị số 57-CT/TU ngày 03/9/2014 của Tỉnh ủy về việc chấn chỉnh lề lối làm việc, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ngày 09/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Quy định trách nhiệm thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 11/10/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn tỉnh; về tầm quan trọng trong việc đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong năm 2019; vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ đẩy mạnh cải cách hành chính trong toàn ngành.

- Ban hành đầy đủ nội quy, quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế thực hiện dân chủ….của đơn vị; xây dựng và ban hành các văn bản triển khai về công tác cải cách hành chính kịp thời, đúng quy định. 

- Triển khai cho toàn thể viên chức và người lao động đăng ký cam kết thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2019 theo Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ngày 09/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận.

- Ban hành Quyết định thành lập Tổ Kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính tại đơn vị; tổ chức tự kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính về chấp hành giờ giất làm việc, đeo thẻ viên chức, không uống rượu, bia trong giờ làm việc và các buổi trưa các ngày làm việc trong tuần; thực hiện tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin; khai thác có hiệu quả phần mềm TD Office.

II. Về thực hiện công tác tổ chức cán bộ:

- Các đơn vị đã ban hành đầy đủ các quyết định về nội quy, quy chế đơn vị; bố trí, phân công nhiệm vụ viên chức các phòng và bộ phận trực thuộc đầy đủ; thực hiện đúng quy định về tuyển dụng, quản lý, sử dụng viên chức và người lao động; thực hiện kịp thời chuyển, xếp, bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức, hợp đồng lao động theo vị trí chức danh nghề nghiệp đúng quy định.

- Công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại viên chức lãnh đạo, quản lý là trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương thuộc các đơn vị được đảm bảo; Thực hiện việc đánh giá phân loại viên chức hàng tháng, quý, năm đúng quy định theo quyết định số 122/2017/QĐ-UBND ngày 07/11/2017.

- Thực hiện tốt các chế độ, chính sách về đào tào tạo, bồi dưỡng viên chức, nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; kê khai tài sản thu nhập theo Thông tư 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 đúng quy định.

- Công tác lập hồ sơ viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý tại các đơn vị cơ bản đầy đủ, đúng quy định.

III. Những tồn tại hạn chế và đề xuất, kiến nghị:

  1. Tồn tại hạn chế:

- Vẫn còn một số đơn vị lưu trữ hồ sơ viên chức còn hạn chế như: lưu trữ Quyết định không phải bản gốc, hồ sơ một số trường hợp Trưởng, Phó phòng còn thiếu biên bản lấy ý kiến, thiếu quyết định cử đi đào tạo bồi dưỡng hàng năm …

- Chưa thực hiện xét tuyển viên chức năm 2019 theo Kế hoạch đã phê duyệt; chưa tổ chức đánh giá chương trình hành động bổ nhiệm trưởng phòng hành chính theo quy định.

- Chưa cập nhật các văn bản mới về công tác CCHC, TCCB để làm căn cứ triển khai cho phù hợp và kịp thời; ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn thư lưu trữ còn chậm, vẫn còn đơn vị chưa thực hiện tốt việc gửi nhận văn bản điện tử.

2. Đề xuất, kiến nghị:

Các đơn vị được kiểm tra tiếp tục phát huy những ưu điểm và kết quả đạt được trong thực hiện công tác cải cách hành chính và công tác tổ chức cán bộ tại đơn vị; đồng thời khắc phục một số tồn tại, hạn chế, cụ thể như sau:

- Bảo tàng tỉnh: Thực hiện rà soát, bổ sung phiếu đánh giá viên chức và quyết định cử viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng vào hồ sơ hàng năm; quan tâm thực hiện xét tuyển viên chức năm 2019 theo Kế hoạch đã phê duyệt.

- Thư viện tỉnh: Đề nghị đơn vị trình Sở ban hành lại quy định chức năng nhiệm vụ của Thư viện cho phù hợp với các quy định; rà soát, bổ sung các quyết định cử đi đào tạo bồi dưỡng vào hồ sơ viên chức tại đơn vị.

- Trung tâm HLTĐTDTT: Bổ sung Quyết định bằng bản gốc vào hồ sơ lưu trữ một số trường hợp Trưởng, Phó phòng còn thiếu, biên bản lấy ý kiến, quyết định cử đi đào tạo bồi dưỡng, cập nhật các văn bản mới về công tác CCHC, TCCB để làm căn cứ triển khai cho phù hợp và kịp thời. Triển khai xét thăng hạng 01 viên chức theo quy định.

Ban QLDT: Bổ sung đầy đủ các giấy tờ liên quan đến hồ sơ lưu trữ viên chức như các Quyết định cử đi học, bảng đánh giá viên chức hàng năm. Bổ sung biên bản họp đánh giá viên chức hàng tháng, quý của đơn vị.

Đoàn Ca múa nhạc Dân tộc: triển khai đánh giá chương trình hành động bổ nhiệm trưởng, phó phòng theo quy định.

Trung tâm TTXTDL: Bổ sung một số hồ sơ còn thiếu vào hồ sơ lưu trữ như: Quyết định cử đi đào tạo bồi dưỡng, quyết định lương, ngạch viên chức (chưa có bản gốc); chưa tổ chức đánh giá chương trình hành động bổ nhiệm trưởng phòng hành chính theo quy định, đã hết thời hạn bổ nhiệm từ ngày 01/9/2019 ./.

Đoàn Minh Đạt 
Quản trị 
Tin đã đưa
(23/09)
(05/09)
(05/09)
(05/09)
(05/09)
(05/07)
(21/06)
(16/03)
(19/11)
(25/09)