Bài phát biểu của lãnh đạo tỉnh.

Kính thưa quí đại biêu!

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Ngành Văn hóa Việt Nam (28/8/1945 – 28/8/2015) và 23 năm Ngành Văn hóa tỉnh Ninh Thuận, tôi xin thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh thân ái gửi lời chào mừng và thắng lợi đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận.

Văn hóa là nền tảng tinh thần, là sức mạnh trường tồn của dân tộc. Theo dòng thời gian, tất cả đều đã, đang và sẽ thay đổi. Những gì còn lại là văn hóa. Văn hóa trong mọi di sản vật thể và phi vật thể, và trong mỗi con người, trong cả Dân tộc Việt Nam ta.

Phát triển văn hóa vì sự hoàn thiện nhân cách con người và xây dựng con người để phát triển văn hóa. Trong xây dựng văn hóa, trọng tâm là chăm lo xây dựng con người có nhân cách, lối sống tốt đẹp, với các đặc tính cơ bản: yêu nước, nhân ái, nghĩa tình, trung thực, đoàn kết, cần cù, sáng tạo.

Trải qua 70 năm phát triển và trưởng thành, Ngành văn hóa đã luôn hoàn thành sứ mệnh của đội quân xung kích trên mặt trận tư tưởng văn hóa, góp phần vô cùng quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Trong các cuộc kháng chiến vệ quốc, văn hóa, văn nghệ là vũ khí, là đường dây tinh thần kết nối hậu phương với tiền tuyến, góp phần thêm đậm hình ảnh của dân tộc đại nghĩa, anh hùng và đậm nét nhân văn.

Trong hòa bình, xây dựng và hội nhập, văn hóa là nguồn động lực để phát huy tốt hơn nguồn lực, là sức hấp dẫn, là lợi thế so sánh trong hợp tác và cạnh tranh quốc tế. 

Chúng ta có vinh dự và trách nhiệm được thừa kế một nền văn hóa rực rỡ với những di sản vô giá không chỉ đối với dân tộc mà với cả nhân loại. Phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc và xây dựng con người Việt Nam là nhiệm vụ không chỉ trong một thời gian, một thời kỳ mà là hàng ngày, hàng giờ, từng phút, từng thời khắc và mãi mãi.

Trong suốt chiều dài 70 năm đó, Ngành Văn hóa tỉnh Ninh Thuận với 23 năm hình thành và phát triển được xác định từ ngày tái lập tỉnh 1/4/1992 đến nay, đã có những đóng góp nhất định trong công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời thông qua các hoạt động văn hóa, các sự kiện văn hóa được tổ chức đã giới thiệu hình ảnh của quê hương Ninh Thuận ra với bạn bè trong nước và cả du khách quốc tế.

Quê hương, đất nước đang đổi mới và phát triển từng ngày. Trong thời gian qua chúng ta đã đạt được những thành tựu nhất định, điều đó là động lực cho chúng ta có những tư duy mới cho hướng đi trong thời đại hội nhập quốc tế hiện nay.

Trách nhiệm của Ngành Văn hóa là Chăm lo xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, trọng tâm là bồi dưỡng tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, đạo đức, lối sống và nhân cách. Tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức tôn trọng pháp luật, mọi người Việt Nam đều hiểu biết sâu sắc, tự hào, tôn vinh lịch sử, văn hóa dân tộc. Hướng mọi hoạt động văn hóa vào việc xây dựng con người phát triển toàn diện, để văn hóa thực sự là nhân tố thúc đẩy con người tự hoàn thiện nhân cách, thẩm thấu vào toàn bộ đời sống và hoạt động xã hội, trong mọi lĩnh vực sinh hoạt và quan hệ con người ở thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; Tiếp tục đẩy mạnh công tác bảo tồn, kế thừa và phát huy các giá trị tốt đẹp của văn hóa dân tộc. Tạo điều kiện cho các văn nghệ sĩ, trí thức phát huy tài năng nghệ thuật, sáng tạo ra nhiều sản phẩm văn hóa nghệ thuật có chất lượng cao phục vụ đời sống văn hóa xã hội; Tăng cường đầu tư và đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động mọi nguồn lực cho phát triển văn hóa; Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, đưa phong trào đi vào chiều sâu, đạt kết quả thiết thực và bền vững.

Chúng ta cùng tin tưởng rằng với truyền thống rất đáng tự hào của 70 năm phát triển, trưởng thành, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Xin kính chúc sức khỏe các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, công chức, người lao động, các văn nghệ sỹ, huấn luyện viên, vận động viên của Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng toàn thể quý vị đại biểu sức khoẻ, hạnh phúc và thành công./.