TimKiemVBPQ
Năm ban hành: 
Loại văn bản: 
Cơ quan ban hành: 
Lĩnh vực: 
Tìm kiếm nâng cao
Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống
4773/UBND-TCDNC 09/09/2021 Triển khai cuộc thi tìm hiểu pháp luật phòng, chống tham nhũng
184/QĐ-UBND 22/04/2021 Ban hành mã định danh các cơ quan, đơn vị hành chính và sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
56/2020/QĐ-UBND 28/12/2020 Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II tại cơ quan Nhà nước các cấp tỉnh Ninh Thuận.
2157/QĐ-UBND 07/12/2020 Quy định chế độ nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm đăng trên Trang thông tin điện tử của các Sở, ban, ngành và Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
4125/KH-UBND 16/11/2020 Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021-2025
23/2020/QĐ-UBND 17/07/2020 Quy định chế độ nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm đăng trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Ninh Thuận.