Phổ biến pháp luật
Phổ biến pháp luật
Phổ biến các Quy định về hoạt động Internet và trò chơi điện tử  
01/01/2015 
 

Quy định về Biển hiệu Điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

Quy định về chất lượng và giá cước sử dụng dịch vụ internet đối với Điểm cung cấp dịch vụ truy nhập internet công cộng

Quy định về niêm yết nội quy sử dụng dịch vụ internet đối với điểm cung cấp dịch vụ truy nhập internet công cộng

Quy định về niêm yết nội quy sử dụng dịch vụ trò chơi điện tử

Quy định thời gian hoạt của Điểm truy nhập internet công cộng

Quy định thời gian hoạt của Điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

Quy định về Biển hiệu điểm cung cấp dịch vụ truy nhập internet công cộng

Quy định về tổng diện tích các phòng máy của điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

Quy định về Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

Quy định về hệ thống thiết bị dùng để cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử

Quy định về hệ thống thiết bị dùng để cung cấp dịch vụ truy nhập internet

Quy định về Hợp đồng đại lý internet đối với đại lý internet

Quy định về Hợp đồng đại lý internet đối với Điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

Quy định về khoảng cách từ địa điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng tới cổng trường