Thông tin tuyên truyền
Thông tin tuyên truyền
Tuyên truyền kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019) và 50 năm Ngày mất của Người (02/9/1969-02/9/2019) 
08/05/2019 
 

Nhằm mục đích khẳng định giá trị lý luận, thực tiễn sâu sắc của Di chúc và thể hiện sự tôn kính long biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, qua đó đánh giá, tổng kết những thành tựu, bài học kinh nghiệm và biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình trong 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ban Tuyên giáo tỉnh ủy đã ban hành Hướng dẫn số 99-HD/BTGTU ngày 02/5/2019 để hướng dẫn tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019) và 50 năm Ngày mất của Người (02/9/1969-02/9/2019).

Di chúc là tâm nguyện, tình cảm, ý chí, niềm tin, trách nhiệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Tổ quốc, nhân dân và sự nghiệp cách mạng. Theo đó, các nội dung tuyên truyền cần khẳng định ý nghĩa, giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh trong bản Di chúc, nhất là về Đảng cầm quyền, bồi dưỡng các thế hệ cách mạng cho đời sau. Đồng thời nêu bật tâm nguyện, tình cảm ý chí niềm tin trí tuệ và trách nhiệm vô cùng lớn lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với Tổ quốc và Nhân dân. Tuyên truyền những thành tựu to lớn, bài học rút ra qua 50 năm thực hiện Di chúc, trong đó tập trung tuyên truyền thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và những thành tựu trong sự nghiệp đổi mới, hội nhập quốc tế mà Đảng và Nhân dân ta đang tiến hành.

Để triển khai công tác tuyên truyền đạt hiệu quả, các cơ quan, ban ngành, địa phương làm tốt công tác tuyên truyền về sự kiện này trên trang thông tin điện tử, trên các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền cổ động trực quan qua pano, áp phích, băng rôn. Xác định đây là một trong những nhiệm vụ các cơ quan, đơn vị vận động, khuyến khích cán bộ, công chức, đoàn viên hội viên đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp đăng tải, chia sẻ thông tin về nội dung Di chúc, về việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trên các trang mạng xã hội (facebook, zalo, fanpage và youtube…)

Thời gian tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm sự kiện từ tháng 5 đến tháng 10/2019 và tập trung cao điểm vào quý III/2019.

Chủ đề sinh hoạt: “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh – Thành tựu và bài học kinh nghiệm”./.

Hướng dẫn số 99-HD/BTGTU ngày 02/5/2019
BTL