Thông tin chung
Thông tin chung
Triển khai Quy định về lễ tân đối ngoại của Tỉnh ủy 
29/06/2020 
 

Ngày 03/6/2020, Tỉnh ủy ban hành Quy định số 49-QĐ/TU của Tỉnh ủy về lễ tân đối ngoại của Tỉnh ủy.

     Quy định này gồm 25 Điều, quy định nguyên tắc, quy trình công tác lễ tân trong việc đón, tiếp các đoàn khách của Trung ương, đoàn của các tỉnh ủy, thành ủy trong nước, các đoàn khách nước ngoài đến thăm và làm việc với Tỉnh ủy và một số hoạt động đối ngoại khác của Tỉnh ủy.

      Ngoài ra, Quy định này yêu cầu tổ chức đoàn đi công tác nước ngoài của Tỉnh ủy phải đảm bảo sự lãnh đạo thống nhất, toàn diện của Tỉnh ủy; tổ chức đoàn ra theo chương trình, kế hoạch hằng năm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định; đáp ứng yêu cầu đối ngoại trong tình hình mới, góp phần trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Thực hiện nghiêm túc quy định về tổ chức các đoàn đi công tác nước ngoài theo Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 21/7/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường quản lý các đoàn đi công tác nước ngoài và Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh.

      Quy định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

(Đính kèm Quy định số 49-QĐ/TU ngày 03/6/2020 của Tỉnh ủy)

 

                                                                                                      Lê Thị Mỹ Dân