Báo chí xuất bản

Triển khai Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2020-2025(30/07/2020)

      Ngày 02/7/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1044/QĐ-UBND về ban hành Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2020-2025.

Kết quả thực hiện Quyết định 161/QĐ-TTg về cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận(27/07/2020)

Sau 5 năm triển khai Quyết định 161 về thực hiện các mục tiêu Cộng đồng Văn hóa – xã hội ASEAN đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, kết quả đạt được cụ thể trên các mặt như: Tăng cường quán triệt sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân về các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quá trình hội nhập quốc tế. Đảm bảo thực hiện các chính sách về an sinh xã hội, đẩy mạnh xã hội hóa, khuyến khích các doanh nghiệp và người dân tham gia thực hiện chính sách an sinh xã hội. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước ở các cấp, phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị, vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước ở các cấp, phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị, vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội, của nhân dân trong quá trình thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN trên địa bàn tỉnh.


Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư Định mức đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu(08/05/2020)

Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 06/2020/TT-BTTTT ngày 03/4/2020, quy định định mức đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí  lưu chiểu.

Triển khai xây dựng Đài Truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông(22/05/2020)

    Để bảo đảm tránh lãng phí trong đầu tư, đồng thời bảo đảm hiệu quả triển khai thực hiện Quyết định số 135/QĐ-TTg ngày 20/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Cục Thông tin cơ sở - Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành công văn số 455/TTCS-TTTH ngày 20/5/2020 về xây dựng Đài Truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin-viễn thông.

Tạm đình chỉ phát hành từ điển chính tả ‘sai chính tả’(12/06/2020)

     Bà Nguyễn Thị Hồng Nga - phó giám đốc Nhà xuất bản Đại Học Quốc Gia Hà Nội - cho biết nhà xuất bản này đã có văn bản tạm đình chỉ cuốn Từ điển chính tả tiếng Việt đang ‘nổi tiếng’ trên truyền thông vì có người cho là ‘sai chính tả’.

Nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2020 – 2025(06/07/2020)

    Ngày 02/7/2020, Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận phê duyệt Quyết định số 1044/QĐ-UBND ban hành Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2020 – 2025.