Phòng chống tham nhũng
Phòng chống tham nhũng
Thông báo Kết quả điểm đánh giá Chương trình hành động của bà Đinh Thụy Thùy Trang – Chuyên viên Phòng Công nghệ trước khi xem xét bổ nhiệm chức danh Phó Trưởng phòng Công nghệ thuộc Sở Thông tin và Truyền thông 
30/08/2021