Tin hoạt động
Tin hoạt động
Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Lễ chào cờ đầu tuần và triển khai sinh hoạt Ngày Pháp luật 
02/06/2020 
 

    Sáng ngày 01/6/2020, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Lễ chào cờ đầu tuần và triển khai sinh hoạt Ngày Pháp luật tháng 6 năm 2020.

     Tại buổi sinh hoạt, Lãnh đạo Sở và toàn thể công chức, viên chức thuộc Sở nghe phổ biến Luật Lực lượng dự bị động viên (LLDBĐV) số 53/2019/QH14, Luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 8, ngày 26/11/2019 và sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2020, thay thế Pháp lệnh về Lực lượng dự bị động viên năm 1996.

    Luật LLDBĐV gồm 5 chương, 41 điều, quy định về xây dựng, huy động LLDBĐV; chế độ, chính sách, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong xây dựng, huy động LLDBĐV. Nội dung luật được xây dựng trên cơ sở kế thừa Pháp lệnh về LLDBĐV năm 1996.

     Ngoài các nội dung cơ bản của Luật LLDBĐV, báo cáo viên pháp luật cũng tập trung nêu rõ một số điểm mới của Luật để CBCCVC nắm rõ và có sự vận dụng phù hợp khi có yêu cầu trong tham mưu thực hiện nhiệm vụ, góp phần trong việc xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu, có chất lượng cao làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng; phát huy sức mạnh tổng hợp của đất nước để bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.

     Kết thúc buổi sinh hoạt, Lãnh đạo Sở đề nghị Thanh tra Sở, các phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc Sở theo dõi tham mưu thực hiện tốt Luật LLDBĐV đảm bảo hiệu quả và thiết thực./.                                        

                                                                                                                                                                               Nguyễn Lượm