Bưu chính viễn thông
Bưu chính viễn thông
Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II tại cơ quan Nhà nước các cấp tỉnh Ninh Thuận. 
30/12/2020 
 

Ngày 28/12/2020, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 56/2020/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II  tại cơ quan Nhà nước các cấp tỉnh Ninh Thuận. Quy chế này được áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân, tham gia quản lý, vận hành và sử dụng mạng TSLCD cấp II tại cơ quan Nhà nước các cấp tỉnh Ninh Thuận.

Quy chế này gồm 4 Chương và 13 Điều. Quy định về quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II (gọi tắt là mạng TSLCD cấp II) tại cơ quan Nhà nước các cấp tỉnh Ninh Thuận. Theo đó, nguyên tắc quản lý, vận hành mạng TSLCD cấp II thực hiện theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 27/2017/TT-BTTTT ngày 20/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Việc sử dụng, chia sẻ và lưu trữ thông tin trên mạng TSLCD cấp II phải tuân thủ các quy định của pháp luật về viễn thông, công nghệ thông tin và lưu trữ; Thông tin được sử dụng, chia sẻ và lưu trữ trên mạng TSLCD cấp II là những thông tin phục vụ cho hoạt động quản lý điều hành của cơ quan Nhà nước các cấp và các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của đơn vị sử dụng, quản lý mạng TSLCD cấp II; Thông tin quan trọng truyền tải trên mạng TSLCD cấp II phải tuân thủ pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước, phải được mã hóa bằng mật mã cơ yếu.…

Trong đó, các ứng dụng, hệ thống thông tin của tỉnh hoạt động thông qua mạng TSLCD cấp II cụ thể: Điều hành công việc, luân chuyến văn bản giữa các cơ quan, đơn vị thông qua phần mềm quản lý văn bản và điêu hành; Hệ thống thư điện tử công vụ của tỉnh; Phần mềm Một cửa điện tử giải quyết thủ tục hành chính; Quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức thông qua phần mềm Quản lý Cán bộ, công chức, viên chức; Truy cập, kết nối đến các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, ứng dụng dùng chung đặt tại Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh; Họp trực tuyến; Các ứng dụng chuyên ngành khác có yêu cầu liên thông, kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; Trục kết nối liên thông, nền tảng chia sẻ, tích hợp cấp tỉnh (LGSP) phục vụ truy cập, kết nối đến các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu dùng chung đặt tại Trung tâm tích họp dữ liệu của tỉnh; Các ứng dụng khác theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 27/2017/TT- BTTTT ngày 20/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08/01/2021./.

NTAV