Phòng chống tham nhũng

Thông tin của người tố cáo, phản ánh, báo cáo về hành vi tham nhũng thuộc bí mật nhà nước độ Mật(11/06/2020)

Ngày 05/6/2020, Chính phủ đã ban hành Quyết định số 774/QĐ-TTg về danh mục bí mật Nhà nước thuộc lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng.