Cải cách hành chính
Cải cách hành chính
Phát triển Chính quyền điện tử Ninh Thuận thực chất và ý nghĩa 
10/01/2019 
 

Trong thời đại cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, toàn cầu hóa là xu hướng chung của thế giới, không một quốc gia hay một nền kinh tế nào tồn tại riêng lẻ, tách biệt. Chỉ có duy nhất thông qua con đường hội nhập quốc tế, sự phát triển của quốc gia mới đảm bảo sự ổn định và hiệu quả trong tương lai.  Để đảm bảo cho vấn đề này, Chính phủ đã xác định xây dựng thành công Chính phủ điện tử là khâu đột phá và là một trong những giải pháp quan trọng nhằm phù hợp với thời kỳ hội nhập, mà trước hết phải là ứng dụng CNTT trong các cơ quan Nhà nước không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của chính phủ và chính quyền các cấp mà còn giúp cho người dân, các tổ chức  và doanh nghiệp làm việc với cơ quan nhà nước được nhanh chóng và thuận tiện. Qua đó, còn nêu cao tính tiết kiệm và hiệu quả, giảm số lượng văn bản, sao chụp văn bản trong quá trình chỉ đạo, điều hành hoạt động quản lý Nhà nước của chính quyền các cấp từ Trung ương đến địa phương.

Tỉnh Ninh Thuận nhận thấy việc triển khai Chính quyền điện tử phải xuất phát từ nhu cầu tực tế người dân và khả năng đáp ứng của chính quyền địa phương. Với Quyết định số 321/QĐ-UBND ngày 02/10/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Ninh Thuận với phương châm phục vụ 4 bất ”kỳ ai; kỳ thời gian, kỳ không gian; kỳ hình thức nào”.

Hệ thống thư điện tử tỉnh Ninh Thuận hoạt động từ năm 2005 đến nay (mail.ninhthuan.gov.vn) nó đã trở thành phương tiện trao đổi thông tin chính thức giữa các cơ quan, tổ chức nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức  trên địa bàn tỉnh với tổ chức, cá nhân ngoài xã hội dưới dạng thư điện tử, góp phần cải cách hành chính, giảm văn bản giấy tờ, thực hiện tiết kiệm, tăng hiệu quả trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước. Trong năm 2018  đã chuyển khoảng 4.829  lượt giấy mời họp.  Đến nay số cán bộ, công chức, viên chức các cấp trong tỉnh có hòm thư điện tử của tỉnh là 4.350. 

Văn phòng điện tử là nền tảng, là cơ sở để hình thành chính quyền điện tử. Văn phòng điện tử là văn phòng mà mọi công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ được thực hiện theo quy trình, thủ tục, hướng dẫn công việc rõ ràng, khoa học. Các quy trình thủ tục, công việc đó được thực hiện thông qua việc ứng dụng CNTT ở trình độ cao để các quyết định quản lý vừa phát huy được trí tuệ tập thể với thời gian nhanh nhất, vừa đáp ứng được mục tiêu chất lượng, hiệu quả, chính xác và đúng pháp luật. Ứng dụng phần mềm Văn phòng điện tử vào hoạt động của các cơ quan nhà nước đã thay đổi được tư duy làm việc theo kiểu thủ công sang việc ứng dụng CNTT trong công tác quản lý, điều hành của từng cán bộ, công chức, viên chức, giúp giải quyết công việc không bị giới hạn về thời gian, không gian; tiết kiệm giấy, mực, in, photocopy nhân bản tài liệu, rút ngắn thời gian xử lý công việc, giảm bớt thời gian hội họp bằng việc trao đổi ý kiến trên mạng, nâng cao hiệu suất, hiệu quả công tác, tăng cường sức mạnh của người quản lý. Từ đó nâng cao được năng lực của cán bộ công chức, từng bước hiện đại hóa nền hành chính văn phòng dần dần tiến tới thực hiện quản lý theo ISO điện tử.  Đến nay, tỉnh đã triển khai và kết nối liên thông phần mềm đến tất cả các Sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn trên toàn tỉnh. 100% các cơ quan quản lý nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã đã sử dụng ổn định và hiệu quả phần mềm. Trong năm 2018, thông qua phần mềm, các cơ quan, đơn vị từ cấp tỉnh đến cấp xã đã số hóa trên 394.500 văn bản đến và 143.600 văn bản đi, đồng thời 100%  văn bản được trao đổi qua hệ thống có xác thực chứng thư số.

Công khai, minh bạch hoạt động hành chính không phải là dễ dàng. Trong thực tế, để tất cả các cơ quan nhà nước thực hiện công khai minh bạch, đòi hỏi về thời gian rất dài. Ngoài ra, mục tiêu công khai minh bạch đòi hỏi phải được sự giám sát chặt chẽ của người dân và lãnh đạo, trong đó vai trò của người dân là quan trọng nhất. Phải có công cụ để người dân tiếp cận quá trình giám sát hoạt động của cơ quan công quyền. Một trong những công cụ giám sát hiệu quả đó là hệ thống “một cửa điện tử” và “dịch vụ công”. Đây không chỉ đơn thuần là công cụ thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, mà còn là mức đánh giá hiệu quả việc ứng dụng CNTT trong các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Ninh Thuận. Năm 2018 tỉnh đã xây dựng Cổng dịch vụ công đã cung cấp 1.666 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của các Sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố; tăng 1.250 dịch vụ công so với năm 2017; đạt 100% tổng số thủ tục hành chính của tỉnh đối với các cơ quan hành chính cấp tỉnh và cấp huyện. Trong năm 2018, số lượng hồ sơ giải quyết thông qua dịch vụ công trực tuyến đạt trên 20.000 hồ sơ. Quí I/2019 sẽ tích hợp vào Trung tâm hành chính công của tỉnh.

Một trong những công cụ minh bạch thông tin tốt nhất cho các cơ quan công quyền đó là Cổng và Trang thông tin điện tử, trong thời gian qua tỉnh đã tập trung tích hợp 18 Trang thông tin điện tử thành phần của các Sở, ban, ngành, 07 Trang thông tin điện tử của UBND các huyện, thành phố và 22 Trang thông tin điện tử của các cơ quan Đảng, Đoàn thể tạo môi trường giao tiếp, công khai minh bạch hoạt động của các cơ quan nhà nước với người dân và doanh nghiệp. Thông tin đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh mỗi năm đăng khoảng 10.900 tin bài, 6.500 văn bản chỉ đạo điều hành và khoảng 40 số công báo.

Hạ tầng CNTT là nền tảng để triển khai thành công Chính quyền điện tử vì nó là cầu nối giữa người dân và doanh nghiệp đối với cơ quan công quyền. Tỉnh đã triển khai hệ thống wifi miễn phí tại 7 điểm trung tâm của thành phố, 100% xã và thôn điều có internet băng thông rộng.  Mạng  3G, 4G đã phủ khắp trên toàn tỉnh.

Bài học kinh nghiệm thực tiễn liên quan đến các nhân tố đảm bảo hiệu quả triển khai Chính quyền điện tử

- Để đạt được mục tiêu xây dựng thành công Chính quyền điện tử, thì không có một giải pháp nào được xem là giải pháp duy nhất. Mỗi cơ quan trong bộ máy chính quyền có các yêu cầu, đặt thù công việc khác nhau và như vậy giải pháp cho các đơn vị là cũng khác nhau. UBND tỉnh đóng vai trò quyết định làm thế nào để thúc đẩy từng đơn vị chủ động phát triển cho phù hợp, đồng thời đảm bảo chuẩn kỹ thuật để tích hợp theo một quy trình thống nhất. Do đó, xây dựng chính quyền điện tử thành công phải bắt đầu từ việc ứng dụng CNTT hiệu quả trong các cơ quan nhà nước đáp ứng được yêu cầu kết nối trong kế hoạch phát triển tổng thể.

- Ứng dụng CNTT phải đi đôi với cải cách hành chính, quá trình cải cách hành chính đặt ra các yêu cầu, đòi hỏi ứng dụng CNTT phải giải quyết, vì vậy thủ tục hành chính phải ổn định thì ứng dụng CNTT mới đạt hiệu quả tốt. Cần xây dựng Kế hoạch phát động thi đua  ứng dụng CNTT vào cải cách hành chính, nhằm khuyến khích động viên các ngành, các cấp tích cực ứng dụng CNTT vào công tác quản lý, để phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

- Điểm quan trọng quyết định thành công trong việc ứng dụng CNTT trong các đơn vị hiện nay đó là vai trò người lãnh đạo, người lãnh đạo cần đi đầu làm gương trong việc ứng dụng CNTT.

- Xây dựng hạ tầng CNTT đồng điều giữa các vùng miền trên toàn tỉnh. Xây dựng niềm tin vào  Chính phủ và phát triển niềm tin về công nghệ.

- Đặt mức độ hài lòng của người dân làm tiêu chí cung cấp các  dịch vụ công. Xây dựng Cổng dịch vụ công duy nhất.

- Vấn đề nguồn nhân lực chuyên trách về CNTT và nguồn lực khai thác sử dụng.

- Truyền thông xã hội về Chính quyền điện tử: Việc triển khai một chiều từ trên xuống sẽ không đem lại thành công, mà cần phải có sự tham gia của người dân và doanh nghiệp đây là đối tượng chính của chính quyền điện tử. Các vấn đề về khoảng cách trình độ gíao dục, thông tin, khoảng cách về địa lý là nguyên nhân gây ra cho người dân và doanh nghiệp rất mù mờ về Chính quyền điện tử. Nếu không hiểu rõ thì chắc chắn họ sẽ không thấy được những lợi ích mật thiết  liên quan và việc ứng dụng Chính quyền điện tử cực kỳ hạn chế.

  Tóm lại, trong tương lai để việc triển khai thành công Chính quyền điền tử cần đẩy mạnh hơn nữa công tác giải quyết thủ tục hành chính trong hiện tại, những lợi ích cụ thể bao gồm: hiện thực hóa nhiều nội dung CCHC( tinh giản tối đa các thủ tục, xây dựng các CSDL  dùng chung – rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính). Bảo đảm minh bạch hiệu quả (sự giám sát của nhân dân ngày càng chặt chẽ hơn thông qua CNTT, các mô hình một cửa)…. Nhưng để Chính quyền điện tử đùng nghĩa là thực tế và ý nghĩa cần xác định rõ 5 vấn đề: (1) Cần thay đổi nhận thức của công chức, viên chức nhà nước, đặt biệt là cấp lãnh đạo trong áp dụng cái mới, tư duy mới vào quản lý nhà nước, (2) Xác định rõ ứng dụng CNTT và CCHC phải đồng bộ, và vấn đề nâng cao nhận thức tư duy phải là điều kiện tiên quyết trước khi sử dụng CNTT để CCHC, (3) Phát triển nguồn nhân lực. (4) Nguồn kinh phí dành cho phát triển Chính quyền điện tử, (5) Cơ chế chính sách phù hợp để phát triển. Ngoài ra còn cần đến một số nhân tố tác động khác như: môi trường tổ chức, cấu trúc lại các tổ chức như vai trò điều phối hoạt động BCĐ CPĐT và BCĐ CCHC, Trung tâm hành chính tập trung, …. Xây dựng đồng bộ các hệ thống trong suốt từ Trung ương đến địa phương trong hoạt động cơ quan hành chính nhà nước sẵn sàng cho hoạt động đổi mới đáp ứng được yêu cầu thu hẹp khoảng cách số và tiến đến làm phẳng các cấp chính quyền nhằm mục tiêu  kết nối để tạo nên hiệu ứng, mang lại hiệu quả cao, phục vụ theo yêu cầu cái người dân và doanh nghiệp cần.

ĐXK