Cải cách hành chính
Cải cách hành chính
Nâng cao chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban, ngành (DDCI) của Sở Thông tin và Truyền thông 
12/06/2020 
 

Giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và nâng cao chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban, ngành (DDCI) của Sở Thông tin và Truyền thông góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của tỉnh.


Ngày 10/6/2020 Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch nâng cao chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban, ngành (DDCI) của Sở Thông tin và Truyền thông năm 2020. Qua đó, xác định các chỉ số thành phần còn tồn tại, hạn chế trong năm 2019, với các chỉ tiêu phấn đấu năm 2020 cụ thể như:

- Chỉ số “Tính minh bạch và tiếp cận thông tin” mục tiêu trên 7,50 điểm, xếp hạng từ 10 trở lên.

- Chỉ số “Chi phí thời gian” mục tiêu đạt trên 8,5 điểm, xếp hạng từ 3 trở lên.

- Chỉ số “Chi phí không chính thức” mục tiêu đạt trên 6,30 điểm, xếp hạng từ 4 trở lên.

- Chỉ số “Cạnh tranh bình đẳng” mục tiêu đạt trên 6,7 điểm, xếp hạng tử 12 trở lên.

- Chỉ số “Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp” mục tiêu đạt trên 6,0 điểm, xếp hạng tử 8 trở lên.

- Chỉ số “Thiết chế pháp lý” mục tiêu đạt trên 7,5 điểm, xếp hạng tử 8 trở lên.

- Chỉ số “Vai trò người đứng đầu” mục tiêu đạt trên 7,9 điểm, xếp hạng tử 10 trở lên.

- Chỉ số “Tính năng động và hiệu lực của hệ thống” mục tiêu đạt trên 8,1 điểm, xếp hạng tử 10 trở lên.

Căn cứ kế hoạch này, Lãnh đạo chỉ đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc sở có trách nhiệm tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả những nhiệm vụ nêu trong kế hoạch đến tất cả các công chức, viên chức; tập trung tổ chức thực hiện đồng thời phối hợp chặt chẽ với các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc sở hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Quốc Trạng

 
Tin đã đưa
(30/09)
(25/08)
(20/08)
(20/08)
(20/08)
(29/06)
(28/06)
(28/06)
(01/06)
(15/05)