Cải cách hành chính
Cải cách hành chính
Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030 trên các phương tiện thông tin đại chúng 
09/09/2021 
 
         Ngày 09/9/2021, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch số 2433/KH-STTTT thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 trên trên các phương tiện thông tin đại chúng/.