Tin hoạt động
Tin hoạt động
Họp Hội đồng tư vấn xét duyệt thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc khu vực I,II,III giai đoạn 2012-2015 
18/04/2013 
 

Sáng ngày 17/4/2013, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức cuộc họp Hội đồng tư vấn xét duyệt thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc khu vực I,II,III giai đoạn 2012-2015 và báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chương trình 135 giai đoạn II và công tác chuẩn bị triển khai giai đoạn III. Chủ trì cuộc họp đồng chí Võ Đại Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng tư vấn. Cùng tham dự có thành viên Hội đồng tư vấn theo Quyết định số 366/QĐ-UBND và lãnh đạo các Sở, ban ngành chức năng liên quan; lãnh đạo các huyện, thành phố.

Ban Dân tộc báo cáo kết quả tình hình thực hiện Quyết định số 30/2012/QĐ-TTg ngày 18/7/2012 của Thủ tướng Chính phủ về xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc và miền núi (giai đoạn 2012-2015) trên địa bàn tỉnh. Theo báo cáo, toàn tỉnh hiện có 104 thôn/36 xã, thị trấn của 6 huyện: Ninh Sơn, Bác Ái, Thuận Bắc, Ninh Hải, Ninh Phước, Thuận Nam và TP Phan Rang - Tháp Chàm thuộc khu vực I, II, III. Trong đó có 82/104 thôn đặc biệt khó khăn có người đồng bào dân tộc sinh sống. Ý kiến của lãnh đạo Ban Dân tộc các huyện trong việc đề nghị Hội đồng tư vấn xem xét lại các thôn hiện tại vẫn nằm trong diện khó khăn về cơ sở hạ tầng và giao thông đi lại, mặc dù đã có đường giao thông từ thôn đến trung tâm xã nhưng vẫn chưa đáp ứng được trong việc cải thiện nâng cao đời sống của bà con dân tộc song vẫn không được xét là thôn đặc biệt khó khăn. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng có ý kiến đề nghị Ban Dân tộc xem xét và rà soát lại các thôn có tiêu chí gần sát với các tiêu chí để được xét là vùng đặc biệt khó khăn để bổ sung hồ sơ sao cho phù hợp với thực tế của địa phương và qua đó để người đồng bào dân tộc được hưởng những chính sách, ưu đãi theo quy định của Nhà nước như về Y tế, giáo dục và Văn hóa xã hội…

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Võ Đại, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu lãnh đạo Ủy ban nhân dân các huyện, Ban Dân tộc xem xét lại trong 22 thôn nếu không được xét thuộc vùng đặc biệt khó khăn thì tại địa phương nên có chính sách hỗ trợ đối với các thôn này sao cho phù hợp. Cũng qua báo cáo đánh giá tổng kết cho thấy, các địa phương khi rà soát các thôn, xã thuộc vùng khó khăn có đồng bào dân tộc sinh sống chưa chính xác thiếu sát thực. Giao cho Ủy ban nhân dân các huyện chỉ đạo ban Dân tộc huyện rà soát lại để có những tiêu chí cụ thể sát thực hơn. Ủy ban nhân dân các huyện sẽ chịu trách nhiệm xem xét và rà soát lại số liệu các thôn, xã của địa phương đạt tiêu chí thuộc vùng đặc biệt khó khăn và sớm báo cáo lại cho Ban Dân tộc bổ sung hồ sơ và tham mưu bằng văn bản trước ngày 30/4/2013 để Ban Dân tộc tổng hợp báo cáo với Hội đồng tư vấn xét duyệt của tỉnh tổ chức phiên họp cuối cùng vào ngày 10/5/2013 và báo cáo tổng kết cho Ủy ban dân tộc trước ngày 15/5/2013.

Đối với công tác chuẩn bị triển khai thực hiện Chương trình 135 giai đoạn III, trách nhiệm của Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan tham mưu giúp cho tỉnh quản lý về thực hiện các Chương trình 134,135 sao cho đạt hiệu quả. Ban Dân tộc là cơ quan đầu mối lập kế hoạch và tham mưu chủ trì phối hợp với các Sở, ngành liên quan và các huyện, thành phố để phân bổ nguồn vốn, lấy ý kiến thực hiện các chương trình, đồng thời lồng ghép với các hoạt động của Chương trình Mục tiêu quốc gia, Chương trình đầu tư giao thông, Chương trình 134,135 cho vùng đồng bào dân tộc trên địa bàn tỉnh. Giao cho Ban Dân tộc tham mưu ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình 135 giai đoạn III đạt hiệu quả thiết thực, tranh thủ mọi nguồn lực của Trung ương đối với tỉnh. Tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền về việc hỗ trợ cho vay tín dụng đối với hộ nghèo mà đặc biệt là đồng bào dân tộc ở trong tỉnh.

BTL