Bưu chính viễn thông
Bưu chính viễn thông
Danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng 
03/11/2020 
 

Ngày 04/11/2020, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 32/2020/TT-BTTTT quy định Danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng, Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15/12/2020 và thay thế Thông tư Thông tư số 35/2015/TT-BTTTT ngày 15/12/2015,

Theo đó, Thông tư quy định Danh mục gồm 04 dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia như sau:

- Dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất sử dụng công nghệ FTTH/xPON (dịch vụ truy nhập Internet cáp quang) được áp dụng theo QCVN 34:2019/BTTTT.

- Dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất sử dụng công nghệ Modem cáp truyền hình (dịch vụ truy nhập Internet cáp truyền hình) được áp dụng theo QCVN 34:2019/BTTTT.

- Dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất được áp dụng theo QCVN 36:2015/BTTTT.

- Dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất được áp dụng theo QCVN 81:2019/BTTTT.

Trong trường hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng với dịch vụ nêu trên được thay thế bằng quy chuẩn mới thì áp dụng theo quy chuẩn mới.

So với Thông tư 35/2015/TT-BTTTT ngày 15/12/2015 thì Danh mục mới đã bỏ bớt dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông cố định mặt đất và dịch vụ truy cập internet băng rộng cố định mặt đất sử dụng công nghệ xDSL.

 Thành Thông