Tiêu đề:Sửa đổi, bổ sung một một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo.
Số ra:70/2021/NĐ-CP
Ngày:20/07/2021
Trích yếu:Sửa đổi, bổ sung một một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo.
Đơn vị ban hành:Thủ tướng Chính phủ
Loại văn bản:Nghị định
Lĩnh vực:
Tệp đính kèm:
Nghi dinh so 70 NDCP.pdf