Báo chí xuất bản
Báo chí xuất bản
Bộ Tiêu chí chất lượng đối với xuất bản phẩm thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông 
17/06/2021 
 

Ngày 07/6/2021, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 777/QĐ-BTTTT về Bộ Tiêu chí chất lượng đối với xuất bản phẩm thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Trong đó, xuất bản phẩm thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông phải đáp ứng 03 tiêu chí: Một là, tiêu chí về chất lượng và bản thảo (bản mẫu in); Hai là, tiêu chí về quy cách, chất lượng in xuất bản phẩm; Ba là, tiêu chí chất lượng về phát hành xuất bản phẩm.

Xuất bản phẩm phải thực hiện đầy đủ quy trình biên tập theo quy định của Luật Xuất bản, không vi phạm quyền tác giả và quyền liên quan; Ghi đầy đủ thông tin trên xuất bản phẩm theo quy định tại Điều 27 Luật Xuất bản. Nhà xuất bản phải thực hiện đăng ký xuất bản các đề tài đã được phê duyệt. Nhà xuất bản ra Quyết định xuất bản sau khi được Cục Xuất bản, In và Phát hành cấp số xác nhận đăng ký xuất bản. Sau khi in hoàn thiện xuất bản phẩm mẫu, nhà xuất bản phải nộp lưu chiểu cho Cục Xuất bản, In và Phát hành; nộp cho Thư viện Quốc gia Việt Nam theo quy định của Luật Xuất bản. Xuất bản phẩm nộp lưu chiểu và nộp Thư viện Quốc gia Việt Nam phải đảm bảo thực hiện đúng xác nhận đăng ký xuất bản và đúng Quyết định xuất bản của nhà xuất bản. Nhà xuất bản chỉ được ký Quyết định phát hành, khi: Nội dung xuất bản phẩm phù hợp với đề tài được cơ quan quản lý phê duyệt và không vi phạm Điều 10 Luật Xuất bản; Thời gian ký Quyết định phát hành phải sau thời hạn nộp lưu chiểu 10 ngày theo quy định tại Khoản 1 Điều 28 Luật Xuất bản. Xuất bản phẩm phải được gửi tới đối tượng thụ hưởng đúng số lượng và địa chỉ nhận hàng đã được cơ quan giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm dịch vụ phê duyệt. Thời gian gửi xuất bản phẩm thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước đến địa chỉ nhận hàng theo quy định của cơ quan giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm dịch vụ.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành./.

NTAV

 
Tin đã đưa