Tổ chức bộ máy
Tổ chức bộ máy
Tổ chức bộ máy Sở Thông tin và Truyền thông. 
09/09/2019 
 

 

Sở Thông tin và Truyền thông gồm có: 01 Giám đốc, 02 Phó Giám đốc và 03 Phòng chuyên môn. Ngoài ra, Sở Thông tin và Truyền thông có 01 đơn vị trực thuộc (Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông).
      

 I. BAN GIÁM ĐỐC
       1. Giám đốc Sở: ông Đào Xuân Kỳ
           Điện thoại: 0913709908
        2. Phó Giám đốc Sở: 
            - ông Nguyễn Lượm
              Điện thoại: 0915511279
            - ông Nguyễn Tri Long

              Điện thoại: 0917445445
 II. PHÒNG CHUYÊN MÔN
        1. Phòng Thanh tra (0259.3921379; 0259.3920292; 0259.3920295) 
            Chánh Thanh tra Sở: ông Nguyễn Quốc Trạng

            Điện thoại: 0933165516
        2. Phòng Công nghệ (0259.3837822; 0259.3922753) 
            Phó trưởng phòng Công nghệ: ông Nguyễn Thành Thông

            Điện thoại: 0908601777
        
3. Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản (0259.3922751) 
            Trưởng phòng: bà Bùi Thị Lam

            Điện thoại: 0836717200
  III. ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC SỞ 
            Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông (0259.3838274)
            Giám đốc Trung tâm CNTT-TT: ông Nguyễn Văn Sỹ

            Điện thoại: 0948164573

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI SỞ TTTT.doc