Bưu chính viễn thông
Bưu chính viễn thông
Bản tin: UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch chuyển đổi số 
16/11/2020 
 

Ngày 11/11/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch số 4108/KH-UBND về việc triển khai Chương trình Chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Kế hoạch số 4108/KH-UBND ngày 11/11/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã đề ra mục tiêu thực hiện chuyển đồi số trên địa bàn tỉnh đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 như sau:

- Mục tiêu đến năm 2025:

Phát triển Chính quyền số, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động: 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động; 95% hồ sơ công việc tại cấp tỉnh; 90% hồ sơ công việc tại cấp huyện và 70% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước); 100% báo cáo định kỳ, báo cáo thống kê về kinh tế - xã hội phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh được thực hiện qua hệ thống báo cáo điện tử của tỉnh; kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa hệ thống báo cáo tỉnh Ninh Thuận với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ; Kết nối, liên thông các cơ sở dữ liệu quốc gia tạo nền tảng phát triển Chính phủ số bao gồm các cơ sở dữ liệu quốc gia về: Dân cư, đất đai, đăng ký doanh nghiệp, tài chính, bảo hiểm, tư pháp,… để cung cấp dịch vụ công kịp thời, một lần khai báo, trọn vòng đời phục vụ người dân và phát triển kinh tế - xã hội; 50% hoạt động kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý; Ninh Thuận nằm trong nhóm 15-20 tỉnh, thành phố đứng đầu của cả nước về chỉ số phát triển Chính quyền số.

Phát triển kinh tế số, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế: Kinh tế số chiếm tối thiểu 10% GDP của tỉnh; Tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành, lĩnh vực đạt tối thiểu 10%; Nâng suất lao động hàng năm tăng tối thiểu 7%.

Phát triển xã hội số, thu hẹp khoảng cách số: Hạ tầng mạng băng rộng cáp quang phủ trên 90% hộ gia đình, 100% địa bàn thôn có dân cư; Phổ cập dịch vụ mạng di động 4G/5G và điện thoại di động thông minh; Tỷ lệ dân số có tài khoản thanh toán điện tử đạt trên 50%; Tỉ lệ dân số có điện thoại thông minh thực hiện cài đặt và sử dụng các ứng dụng tương tác với chính quyền đạt trên 60%; Phấn đấu đưa Ninh Thuận thuộc nhóm 15 tỉnh/thành phố dẫn đầu cả nước về chỉ số hạ tầng kỹ thuật và an toàn thông tin mạng.

- Mục tiêu đến năm 2030:

Phát triển Chính phủ số, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động: 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 được cung cấp trên cơ sở khai thác kho dữ liệu trực tuyến dùng chung của tỉnh; 100% hồ sơ công việc tại cấp tỉnh; 95% hồ sơ công việc tại cấp huyện và 80% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước); Hình thành các nền tảng dữ liệu mở phục vụ các ngành kinh tế trọng điểm dựa trên dữ liệu của các cơ quan nhà nước và hạ tầng kết nối mạng Internet vạn vật (IoT), kết nối chia sẻ rộng khắp giữa các cơ quan nhà nước; 70% hoạt động kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý; Phấn đấu đưa Ninh Thuận nằm trong nhóm 10 tỉnh/thành phố đứng đầu của cả nước về kết quả xây dựng Chính quyền số.

Phát triển kinh tế số, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế: Kinh tế số chiếm tối thiểu 30% GDP; Tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành, lĩnh vực đạt tối thiểu 20%; Năng suất lao động hàng năm tăng tối thiểu 8%.

Phát triển xã hội số, thu hẹp khoảng cách số: Phổ cập dịch vụ mạng Internet băng rộng cáp quang đến 100% địa bàn thôn, xã có dân cư; Phổ cập dịch vụ mạng di động 4G, 5G; Tỷ lệ dân số có tài khoản thanh toán điện tử trên 80%; Tỉ lệ dân số có điện thoại thông minh thực hiện cài đặt và sử dụng các ứng dụng tương tác với chính quyền đạt trên 80%; Phấn đấu đưa Ninh Thuận thuộc nhóm 10 tỉnh/thành phố dẫn đầu cả nước về chỉ số hạ tầng kỹ thuật và an toàn thông tin mạng.

Kế hoạch đề ra các lĩnh vực được ưu tiên chuyển đổi số: lĩnh vực y tế; lĩnh vực giáo dục và đào tạo; lĩnh vực tài chính - ngân hàng; lĩnh vực nông nghiệp; lĩnh vực giao thông vận tải và logistics; lĩnh vực tài nguyên và môi trường; lĩnh vực thương mại điện tử, năng lượng và lĩnh vực sản xuất công nghiệp.

Thành Thông