Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Báo cáo
Báo cáo
Báo cáo kết quả công tác tư pháp năm 2012 
11/12/2012 
 
     Thực hiện văn bản số 5107/UBND-TH ngày 26/10/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2012 và xây dựng kế hoạch năm 2013. Sở Tư pháp báo cáo tổng kết công tác Tư pháp năm 2012  như sau:

     1. Công tác chỉ đạo, điều hành:
     Năm 2012, Lãnh đạo Sở đã chú trọng công tác xây dựng chiến lược ngành nhằm tạo sự đột phá sâu, rộng cho sự phát triển của công tác tư pháp; chỉ đạo sâu sát, quyết liệt việc xây dựng Kế hoạch công tác tư pháp năm 2012 của ngành Tư pháp Ninh Thuận được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 51/QĐ-UBND ngày 09/01/2012, trong đó xác định 36 nhóm công việc trọng tâm. Tuy nhiên qua 02 tháng thực hiện nhiệm vụ, lãnh đạo Sở đã chỉ đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở rà soát những nhiệm vụ chuyên môn đơn thuần để đưa ra khỏi Chương trình công tác trọng tâm. Ngày 01/3/2012, Sở đã ban hành Kế hoạch số 237/KH-STP về ban hành chương trình công tác trọng tâm của Sở Tư pháp (sau khi điều chỉnh, bổ sung), gồm 33 nhiệm vụ trọng tâm phải hoàn thành. Đến nay cơ bản đã hoàn thành 32/33 loại công việc.
Thành lập Đoàn thanh tra tiến hành thanh tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực hộ tịch tại 6 xã thuộc các huyện Thuận Nam, Ninh Sơn, Bác Ái; thanh tra chứng thực hợp đồng giao dịch trên địa bàn huyện Ninh Phước; thanh tra hoạt động của các Văn phòng công chứng, Trợ giúp pháp lý và Đoàn Luật sư; kiểm tra công tác Tư pháp cơ sở (07 huyện, thành phố và một số xã, phường) kịp thời phát hiện các sai sót để khắc phục ngay. Công tác chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo Sở đã bám sát chương trình, kế hoạch công tác năm 2012; duy trì đều đặn và ngày càng đi vào nề nếp các cuộc giao ban Lãnh đạo Sở hàng tuần, giao ban lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp và các phòng thuộc Sở hàng tháng. Qua đó đã đánh giá kịp thời tình hình thực hiện Kế hoạch công tác của các phòng, đơn vị và triển khai các chủ trương, chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân tỉnh đảm bảo sự thông suốt trong chỉ đạo, điều hành. 

     2. Tổng kết Hiến pháp năm 1992
     Sau khi có Quyết định số 1694/QĐ-TTg ngày 28/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992 và Quyết định số 11/QĐ-HĐND ngày 25/10/2011 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch tổng kết việc thi hành Hiến pháp năm 1992, Quyết định số 2477/QĐ-UBND ngày 04/11/2011 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Tổ giúp việc tổng kết thi hành Hiến pháp 1992 (sau đây gọi tắt là Tổ giúp việc 2477) do đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân làm Tổ trưởng và Sở Tư pháp là Tổ phó thường trực. Ngày 09/11/2011, Tổ giúp việc đã ban hành Chương trình số 1263/CTr-TGV về chương trình công tác và hoạt động thực hiện việc tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992. Ngày 10/11/2011 Tổ giúp việc 2477 ban hành văn bản số 1269/TGV hướng dẫn các đơn vị có liên quan ban hành Quyết định thành lập Tổ giúp việc của mình, hướng dẫn về tiêu đề, bố cục và nội dung của báo cáo. Từ ngày 18/11/2011 đến ngày 23/11/2011, Thường trực Tổ giúp việc đã tiến hành kiểm tra và hướng dẫn các đơn vị xây dựng báo cáo. Từ ngày 08/12/2011 đến ngày 09/12/2011 tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý của các Sở, ngành về dự thảo báo cáo Tổng kết Hiến pháp 1992; đồng thời tọa đàm trên Đài phát thanh truyền hình tỉnh, mở chuyên mục góp ý trên Báo Ninh Thuận. Ngày 14/12/2011 đã tham mưu Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã có Báo cáo số 06/BC-HĐND Tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992 gửi Bộ Tư pháp đúng thời hạn theo Kế hoạch đã đề ra.
     Mặc dù diễn ra trong thời gian cuối năm và thời gian triển khai quá gấp rút nhưng xác định đây là nhiệm vụ chính trị rất quan trọng yêu cầu các ban, ngành, đoàn thể và chính quyền các cấp phải khẩn trương thực hiện do vậy đã được các cấp, các ngành triển khai thực hiện nghiêm túc, khẩn trương, đồng bộ và đạt được kết quả tốt, nhận được sự đồng thuận trong nhân dân và dư luận xã hội. Việc xây dựng Báo cáo đề dẫn là một sáng tạo, điểm nổi bật trong quá trình thực hiện tổng kết thi hành Hiến pháp 1992 trên địa bàn tỉnh; do đó đã thực hiện đúng trọng tâm, trọng điểm và thống nhất giữa các cấp, các ngành và địa phương từ bố cục, thể thức đến nội dung, cách thức ban hành văn bản; tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung nghiên cứu, thảo luận, góp ý và đề xuất những kiến nghị thiết thực góp phần cho công tác tổng kết thi hành Hiến pháp đạt được hiệu quả tốt nhất.
     3. Quản lý nhà nước về xây dựng và kiểm tra, theo dõi thi hành văn bản quy phạm pháp luật
     a) Sở Tư pháp đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 06 văn bản quy phạm pháp luật trên các lĩnh vực hành chính tư pháp, xây dựng văn bản, bổ trợ tư pháp và trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua 01 văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật (giảm 02 văn bản so với cùng kỳ năm 2011); tổ chức Hội nghị tổng kết 07 năm thực hiện Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2004. Quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật không những tuân thủ theo đúng quy định của Luật Ban hành quy định văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004 và Quy chế soạn thảo, thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh, mà còn được đổi mới theo hướng tăng cường tính dân chủ, công khai, minh bạch.
     b) Năm 2012, Sở đã thẩm định 127 văn bản quy phạm pháp luật (tăng 20 văn bản so với cùng kỳ năm 2011) trong đó 24 dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh, 85 dự thảo Quyết định và 18 dự thảo Chỉ thị của UBND tỉnh; tham gia góp ý 113 văn bản quy phạm pháp luật (tăng 35 văn bản so với cùng kỳ năm 2011), trong đó có 24 văn bản Trung ương và 89 văn bản địa phương.
Theo báo cáo của phòng Tư pháp cấp huyện tính đến 30/9/2012, tổng số văn bản quy phạm pháp luật đã được phòng Tư pháp thẩm định là 57 văn bản (tăng 09 văn bản so với cùng kỳ năm 2011), góp ý 10 văn bản (giảm 16 văn bản so với cùng kỳ năm 2011).
     c) Công tác pháp chế và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp:
- Tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế và Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 22/6/2011 của Tỉnh ủy Ninh Thuận về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác pháp chế trên địa bàn tỉnh. Trong khi chờ Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án kiện toàn tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức pháp chế ở các cơ quan chuyên môn và doanh nghiệp nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh giai đoạn 2011-2015 định hướng đến năm 2020 (do chưa đủ biên chế để bố trí công tác này), Sở Tư pháp đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 4972/KH-UBND ngày 22/10/2012 tiếp tục triển khai thực hiện công tác pháp chế tại địa phương năm 2012.
- Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 2453/KH-UBND ngày 28/5/2012 về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2012 trên địa bàn tỉnh.
     d) Công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật: Kết quả kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ban hành trong 6 tháng đầu năm 2012 (từ ngày 01/10/2011 đến 31/3/2012): số văn bản tự kiểm tra, tiếp nhận kiểm tra theo thẩm quyền được 2.221 văn bản, trong đó: tự kiểm tra 42 văn bản (26 văn bản QPPL), phát hiện 05 văn bản trái pháp luật đề nghị xử lý; tiếp nhận kiểm tra theo thẩm quyền 2.179 văn bản (71 văn bản QPPL). Rà soát 46 văn bản quy phạm pháp luật, trong đó 45 văn bản còn hiệu lực, 01 văn bản hết hiệu lực; kiến nghị sửa đổi, bổ sung 02 văn bản, ban hành mới 01 văn bản.
     Theo báo cáo của phòng Tư pháp cấp huyện tính đến 31/3/2012, tổng số văn bản tự kiểm tra là 318 văn bản (Phòng Tư pháp thành phố Phan Rang-Tháp Chàm) kiểm tra văn bản do HĐND, UBND cấp xã ban hành từ 30/9/2011 đến 31/3/2012 là 325 văn bản (Thuận Nam, Ninh Hải).
     Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1314/QĐ-UBND ngày 05/7/2012 về việc thành lập Đoàn kiểm tra theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực Bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận và Kế hoạch số 3174/KH-UBND ngày 05/7/2012 kiểm tra theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực Bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
     e) Công tác tham mưu, tư vấn cho Ủy ban nhân dân tỉnh và các ngành:
     - Đối với Ủy ban nhân dân tỉnh: Tư vấn pháp luật bằng văn bản: 02 văn bản, tư vấn pháp luật tại cuộc họp: 13 lần; nội dung chủ yếu là một số vụ việc khiếu nại kéo dài nhiều năm về tranh chấp đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng, thu hồi đất và chế độ chính sách.
     - Đối với các ngành: Tư vấn pháp luật bằng văn bản: 04 văn bản, tư vấn pháp luật tại cuộc họp: 15 lần; với nội dung chủ yếu là xử phạt vi phạm hành chính không đúng đối tượng, thu hồi dự án đầu tư không đúng tiến độ.
     4. Quản lý nhà nước về Hành chính tư pháp
    
a) Công tác Hộ tịch và Lý lịch tư pháp: Năm 2012, tại Sở Tư pháp thụ lý 1.050 trường hợp (tăng 177 trường hợp so với cùng kỳ năm 2011); trong đó: đăng ký kết hôn 67 trường hợp; cấp bản sao giấy tờ hộ tịch 81 trường hợp; đăng ký khai sinh 38 trường hợp; ghi vào sổ hộ tịch các việc hộ tịch của công dân Việt Nam đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài 36 trường hợp; đăng ký khai tử 05 trường hợp; nhận cha, mẹ, con 06 trường hợp; cấp phiếu lý lịch tư pháp 817 trường hợp.
     Công tác hộ tịch ở cấp huyện thụ lý 1.796 trường hợp, ở cấp xã thụ lý 22.659 trường hợp.
Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 20/2012/QĐ-UBND ngày 25/4/2012 về ban hành Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh và kiện toàn tổ chức thuộc Sở Tư pháp giai đoạn 2012-2015; Quyết định số 03/2012/QĐ-UBND ngày 06/01/2012 của UBND tỉnh về việc bổ sung khoản 2 Điều 2 Quyết định số 228/2009/QĐ-UBND ngày 17/8/2009 của UBND tỉnh về việc quy định mức thu, chế đô thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký trên địa bàn tỉnh.
     Trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 3817/KH-UBND ngày 14/8/2012 triển khai đăng ký nuôi con nuôi thực tế trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
     b) Công tác chứng thực: Cấp huyện: Thụ lý 1.723 vụ việc; cấp xã: Thụ lý 302.657 vụ việc. Việc cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký tại cấp xã dần đi vào nề nếp và ổn định; hầu hết các xã đều thực hiện tốt việc niêm yết công khai quy trình, thủ tục giải quyết từng loại việc theo cơ chế “một cửa”, niêm yết mức thu phí, lệ phí.
     c) Quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước: Trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 1925/KH-UBND triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 18/2011/TTLT-BTP-BNV ngày 19/10/2011 của Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ hướng dẫn nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Sở Tư pháp và Phòng Tư pháp về bồi thường nhà nước. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch sơ kết 03 năm về lĩnh vực bồi thường nhà nước.
d) Công tác khác: Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 1737/CT-TTg ngày 28/3/2010 về tăng cường công tác bảo hộ quyền và lợi ích chính đáng của công dân Việt Nam di cư ra nước ngoài; trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản triển khai Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP ngày 10/5/2012 của Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng hướng dẫn trình tự, thủ tục tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch số 5265/KH-UBND ngày 07/11/2012 triển khai thực hiện Quyết định số 1233/QĐ-TTg ngày 07/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án triển khai thực hiện Công ước Lahay số 33 về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế giai đoạn 2012-2015.
     5. Quản lý nhà nước về Bổ trợ tư pháp
    
a) Quản lý nhà nước về luật sư, tư vấn pháp luật: Ban hành Kế hoạch số 35/KH-STP ngày 09/01/2012 về việc kiểm tra tổ chức và hoạt động của Đoàn Luật sư tỉnh Ninh Thuận. Sở Tư pháp và Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư đã ký kết Quy chế phối hợp quản lý hoạt động Luật sư trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
     Cấp Giấy đăng ký hoạt động của Công ty Luật TNHH một thành viên Trung Hiếu, thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng Luật sư Hữu Thanh (Văn phòng Luật sư Hữu Thanh xin tự chấm dứt hoạt động), cấp Giấy đăng ký hoạt động cho Văn phòng Luật sư Trung Thành. Đến nay, tổng số Luật sư trong toàn tỉnh là 20 Luật sư và có 11 Văn phòng luật sư và 01 Công ty luật đang hoạt động (trong đó có 02 chi nhánh hoạt động tại thành phố Hồ Chí Minh).
     b) Quản lý nhà nước về Giám định tư pháp: Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 19/2012/QĐ-UBND ngày 06/4/2012 về ban hành Quy chế phối hợp quản lý giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Đến nay có 24 giám định viên tư pháp trên các lĩnh vực; có 37 giám định tư pháp theo vụ việc. Trình Trưởng Ban Chỉ đạo 258 về việc đề nghị Ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “ Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
     c) Quản lý nhà nước về giao dịch bảo đảm: Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 52/2012/QĐ-UBND kèm theo Quy chế phối hợp quản lý công tác đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định 05/2012/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về Đăng ký giao dịch bảo đảm, Trợ giúp pháp lý, Luật sư, Tư vấn pháp luật; Nghị định số 11/2012/NĐ-CP ngày 22/02/2012 của Chính phủ quy định về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 của Chính phủ về giao dịch bảo đảm; Thông tư liên tịch số 20/2011/TTLT-BTP-BTNMT của Bộ Tư pháp - Bộ Tài Nguyên và Môi trường hướng dẫn đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.
     d) Quản lý nhà nước về bán đấu giá tài sản:
     - Phối hợp với Công an tỉnh xử lý nghiêm các đối tượng thông đồng ghìm giá trong phiên đấu giá 04 xe ô tô ngày 21/02/2012 tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản. Tham mưu UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết về mức thu phí đấu giá tài sản và đấu giá quyền sử dụng đất.
     - Kết quả thực hiện bán đấu giá tài sản: Tổng số hợp đồng đã ký 68 hợp đồng (tăng 19 hợp đồng so với cùng kỳ năm 2011); trong đó đấu giá thành: 30 hợp đồng, với tổng giá khởi điểm là 13.817.535.949 đồng, tổng giá bán được là 15.568.586.149 đồng, chênh lệch  1.751.050.200 đồng; hợp đồng không bán được 38 hợp đồng, với tổng giá khởi điểm là 22.253.236.600 đồng.
     e) Quản lý nhà nước về công chứng: Tham gia tư vấn cho UBND huyện Ninh Phước giải quyết 55 hồ sơ về chuyển nhượng quyền sử dụng đất tồn đọng sau thời hạn chuyển giao về tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn huyện theo Công văn số 110/UBND-KT ngày 10/02/2012 của UBND huyện Ninh Phước.
     Tham mưu UBND tỉnh báo cáo tổng kết 05 năm thi hành Luật Công chứng trên địa bàn tỉnh. Trình UBND tỉnh ban hành quyết định cho phép thành lập Văn phòng Công chứng Thanh Hằng trên địa bàn huyện Ninh Hải; đồng thời Sở Tư pháp cấp giấy đăng ký hoạt động cho Văn phòng Công chứng Thanh Hằng. Lập thủ tục đề nghị Bộ Tư pháp bổ nhiệm công chứng viên cho ông Lê Văn Minh.
     Kết quả công chứng năm 2012: Phòng Công chứng số 1 đã công chứng được 4.606 việc (giảm 1.074 việc so với cùng kỳ năm 2011), số phí thu được là 956.826.000 đồng (giảm 442.244.000 đồng so với cùng kỳ năm 2011), Văn phòng Công chứng đã công chứng 1.707 việc, tổng số phí thu được 325.394.000 đồng.
Công tác Bổ trợ Tư pháp có quan tâm việc xây dựng và quản lý hoạt động Văn phòng luật sư, tổ chức Giám định pháp y; các lĩnh vực về hoạt động bán đấu giá tài sản, công chứng cơ bản đáp ứng yêu cầu thực tiễn tại địa phương.
     6. Quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý
     6.1. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật:
    
a) Công tác tham mưu cho UBND tỉnh:
- Trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch liên tịch trong hoạt động trợ giúp pháp lý, hòa giải cơ sở giữa Sở Tư pháp với Hội Luật gia.
- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1290/QĐ-UBND ngày 03/7/2012 kiện toàn, tổ chức lại thành viên Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh. Hiện nay, Hội đồng PHCT-PBGDPL cấp tỉnh có 32 thành viên, cấp huyện có 74, cấp xã có 628; Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh có 41 thành viên, báo cáo viên pháp luật cấp huyện có 652, tuyên truyền viên pháp luật cấp xã là 869.  Toàn tỉnh có 10 câu lạc bộ phòng, chống tội phạm với 120 thành viên; 31 câu lạc bộ trợ giúp pháp lý; 09 tổ trợ giúp pháp lý; 397 tổ hoà giải/397 thôn với 2.391 thành viên. Đã phát hành 2.600 Bản tin Tư pháp đến các Sở, ban, ngành và các địa phương trên toàn tỉnh; 650 quyển sách pháp luật cho cơ quan tư pháp, tủ sách pháp luật cấp huyện, xã, tổ hòa giải, câu lạc bộ phòng chống tội phạm...; 416 quyển sách pháp luật cho thành viên Hội đồng PHCT-PBGDPL các cấp.
     - Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết số 07/2012/NQ-HĐND ngày 19/7/2012 về việc quy định một số mức chi thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Trên cơ sở đó tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 55/2012/QĐ-UBND ngày 03/10/2012 ban hành Quy định một số mức chi thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
     - Tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội thi Chung tay cải cách thủ tục hành chính tỉnh Ninh Thuận năm 2012.
     b) Công tác triển khai văn bản:
     Tổ chức Hội nghị triển khai Chỉ thị số 03/CT-BTP ngày 27/6/2011 của Bộ Tư pháp, Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 22/6/2011 của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 3587/KH-UBND ngày 01/9/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác hòa giải ở cơ sở.
     c) Thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật:
     - Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2011 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2012 của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh; sơ kết công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm 2012. Chỉ đạo lực lượng Báo cáo viên, tuyên truyền viên thường xuyên phổ biến các văn bản pháp luật mới ban hành với 224 buổi cho 11.397 đối tượng về các chuyên đề: Luật Người Cao tuổi; Luật Khám bệnh, chữa bệnh; Luật Lý lịch tư pháp; Luật Thi hành án hình sự; Luật Khiếu nại; Luật Tố cáo; Luật Lưu trữ; Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.....
     - Triển khai Kế hoạch tập huấn kiến thức pháp luật và kỹ năng hòa giải cho cán bộ Tư pháp - Hộ tịch cấp xã, cán bộ hòa giải ở cơ sở năm 2012, tổ chức 10 lớp, cho hơn 1000 đối tượng tham dự. Phối hợp với Vụ Phổ biến pháp luật mở lớp bồi dưỡng cho cán bộ hòa giải cơ sở; Vụ Khoa học pháp lý tổ chức Hội thảo về thực hiện quy chế dân chủ.
     - Tổ chức “Ngày pháp luật” vào sáng thứ hai tuần đầu tiên của mỗi tháng, nhằm triển khai các văn bản mới ban hành đến công chức, viên chức trong cơ quan theo Kế hoạch số 32/KH-STP ngày 06/01/2012 của Sở Tư pháp về triển khai thực hiện ”Ngày pháp luật” năm 2012.
     - Phối hợp với các ngành có liên quan tổ chức Hội thi Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng năm 2012, Hội thi Nhà nông đua tài.
     - Thực hiện chương trình “Tọa đàm pháp luật” và tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật trên Đài Phát thanh truyền hình tỉnh theo Kế hoạch liên ngành số 1134/KHLN-STP-ĐPTTH ngày 03/12/2009 giữa Sở Tư pháp và Đài Phát thanh truyền hình tỉnh về phối hợp thực hiện chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật trên Đài phát thanh - truyền hình.
     6.2. Công tác trợ giúp pháp lý: Trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 913/QĐ-UBND ngày 10/5/2012 phê duyệt Kế hoạch tổng thể triển khai thực hiện Chiến lược phát triển Trợ giúp pháp lý tại tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và Quyết định số 928/QĐ-UBND ngày 11/5/2012 ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển Trợ giúp pháp lý tại tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
     Tiếp tục kiện toàn, củng cố đội ngũ viên chức Trung tâm Trợ giúp pháp lý; tính đến nay Trung tâm có 09 Trợ giúp viên pháp lý;  năm 2012, các Trợ giúp viên pháp lý, Luật sư cộng tác viên đã tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng 55 vụ. Tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1062/QĐ-UBND ngày 29/5/2012 về việc thành lập Chi nhánh Ninh Phước – Thuận Nam thuộc Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Ninh Thuận (Chi nhánh số 2). Hiện nay có 108 Cộng tác viên trợ giúp pháp lý trên toàn tỉnh, trong đó: cộng tác viên cấp tỉnh: 50 (05 Cộng tác viên là Luật sư); cộng tác viên cấp huyện: 21; cộng tác viên cấp xã: 37.
     Công tác trợ giúp pháp lý và trợ giúp pháp lý lưu động cơ bản hoàn thành nhiệm vụ so với kế hoạch công tác đã đề ra, năm 2012 thụ lý 1.345 vụ việc (tăng 386 vụ việc so với cùng kỳ năm 2011); đã giải quyết đạt 100%.  Năm 2012, Trung tâm trợ giúp pháp lý đã tổ chức được 15 đợt trợ giúp pháp lý lưu động (TGPLLĐ) về cơ sở các thôn, xã thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, thu hút trên 1.500 người dân tới tham dự; hướng dẫn, tư vấn pháp luật tại chỗ cho 335 đối tượng có yêu cầu, cấp phát miễn phí trên 17.500 các loại tờ gấp pháp luật cho người dân.
     Tham mưu Chủ tịch Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng ban hành Quyết định số 59/QĐ-HĐPH ngày 09/7/2012 thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng theo Thông tư liên tịch số 10/2007/TTLT-BTP-BCA-BQP-VKSNDTC-TANDTC ngày 28/12/2007 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao và theo Kế hoạch số 829/KH-HĐPHLN ngày 05/7/2012 của Hội đồng phối hợp liên ngành tỉnh Ninh Thuận về việc kiểm tra liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng.
     7. Công tác xây dựng Ngành
    
a) Đầu năm 2012 Sở đã ban hành mới Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 07/07 phòng chuyên môn thuộc Sở và 03/03 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở. Ngày 23 tháng 4 năm 2012, Sở Tư pháp ban hành Quyết định số 34/QĐ-STP về ban hành Quy định nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức và lao động hợp đồng thuộc Sở Tư pháp. Trong năm đã điều động 01 Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Kiểm tra và theo dõi thi hành văn bản quy phạm pháp luật; đề nghị điều động 01 Phó Chánh Văn phòng giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản và 01 Phó Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh; bổ nhiệm 01 Phó Trưởng phòng Hành chính tư pháp; Chủ tịch UBND tỉnh điều động bổ nhiệm 02 Phó Giám đốc Sở trong tháng 11/2011 và điều động bổ nhiệm Giám đốc Sở trong tháng 5/2012. Bổ nhiệm 01 Trưởng Chi nhánh Trợ giúp pháp lý Ninh Sơn-Bác Ái, 01 Trưởng Chi nhánh Trợ giúp pháp lý Ninh Phước-Thuận Nam, Trưởng phòng Phổ biến giáo dục pháp luật thuộc Sở, bổ nhiệm 01 Trưởng phòng Hành chính-tổng hợp và 01 Phó Trưởng phòng Tư vấn pháp luật Hình sự-Hành chính (thuộc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh).
     b) Công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử 01 công chức học lớp Cao cấp Lý luận chính trị tại Thành phố Hồ Chí Minh; cử 01 công chức học lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức-xây dựng Đảng tại Học viện Chính trị-Hành chính khu vực II; 03 công chức học lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên năm 2012; 02 công chức học lớp Trung cấp Lý luận chính trị tại Trường Chính trị tỉnh; 01 công chức tham gia lớp bồi dưỡng công tác xây dựng kế hoạch tại thành phố Hồ Chí Minh; 01 công chức tham gia lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước chương trình Chuyên viên cao cấp, cử 01 công chức tham dự khóa học bồi dưỡng nghiệp vụ Lý lịch tư pháp tại Hà Nội.
     8. Công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng
     a) Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo: Nhận 15 đơn khiếu nại (tăng 01 đơn so với cùng kỳ năm 2011), trong đó có 02 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở, đã giải quyết và có kết luận, có 13 đơn không thuộc thẩm quyền, đã chuyển, hướng dẫn công dân đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Tiến hành thẩm tra, xác minh đơn khiếu nại, tố cáo của đương sự đối với Trung tâm y tế huyện Ninh Sơn và cán bộ Tư pháp xã Xuân Hải thực hiện; đã có kết luận và kiến nghị UBND tỉnh hướng xử lý.
     b) Tiến hành 05 cuộc thanh tra (03 cuộc thanh tra chuyên ngành, 01 cuộc thanh tra hành chính, 01 cuộc thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị trực thuộc trong công tác phòng chống tham nhũng).
     c) Công tác phòng, chống tham nhũng: Xây dựng Kế hoạch số 228/KH-STP ngày 29/02/2012 về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2012; Kết luận thanh tra việc thực hiện quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng và pháp luật khiếu nại, tố cáo tại Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước.
 Công tác thanh tra trong thời gian qua hoạt động ổn định. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có chuyển biến; công tác phòng, chống tham nhũng được bảo đảm thực hiện đúng quy định. Tiếp tục phối hợp giữa Thanh tra với một bộ phận chuyên môn của Sở hướng về cơ sở để thanh tra, kiểm tra công tác chuyên môn; kịp thời chấn chỉnh những sai sót trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
     9. Cải cách hành chính, cải cách tư pháp và ứng dụng công nghệ thông tin
     a) Ngày 26/12/2011, Giám đốc Sở Tư pháp ra Quyết định số 139/QĐ-STP về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính của Sở giai đoạn 2011-2015. Ngày 09/02/2012 tiếp tục ban hành Quyết định số 20/QĐ-STP về phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính năm 2012 của Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận và ban hành Kế hoạch số 68/KH-STP ngày 18/01/2012 về rà soát quy định, thủ tục hành chính và kiến nghị đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2012 tại Sở Tư pháp để cải cách hành chính trên 6 nội dung đã đề ra.
     b) Về kiểm soát thủ tục hành chính theo Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính: Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 62/2011/QĐ-UBND ngày 11/11/2011 về Quy định giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” tại Sở. Qua 6 tháng áp dụng, Sở Tư pháp đã trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 24/2012/QĐ-UBND ngày 30/5/2012 về việc bổ sung, sửa đổi một số điểm tại Quyết định số 62/2011/QĐ-UBND. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 937/QĐ-UBND ngày 16/5/2012 về công bố bổ sung thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận (05 thủ tục).
c) Áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động quản lý của Sở từ ngày 20/4/2012; đến nay duy trì tốt Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 và được Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng-Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 2284/QĐ-TĐC ngày 30/12/2011 về việc cấp Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 (cấp lần 2) cho Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận trong thời hạn 03 năm. Ban hành Quyết định số 141/QĐ-STP ngày 28/12/2011 về ban hành chính sách chất lượng theo yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008.
d) Ứng dụng công nghệ thông tin: Hiện nay Sở Tư pháp đã có Cổng thông tin điện tử; hệ thống mạng LAN và Internet để trao đổi công việc qua hệ Thư điện tử và truy cập các văn bản phục vụ chuyên môn. Chưa có công chức chuyên trách công việc này.
     10. Công tác Văn phòng
     Hiện nay cơ cấu tổ chức bộ máy Văn phòng Sở gồm: Chánh Văn phòng, Phó Văn phòng phụ trách công tác hành chính quản trị kiêm kế toán, 01 chuyên viên giúp lãnh đạo Văn phòng về công tác tổng hợp-tổ chức cán bộ và 01 chuyên viên văn thư-lưu trữ, 01 thủ quỹ kiêm tiếp nhận hồ sơ và  trả kết quả “một cửa”, còn thiếu 01 Phó Chánh Văn phòng phụ trách công tác tổng hợp-cải cách hành chính-thi đua khen thưởng-ISO 9001-thống kê.
Công tác tham mưu, tổng hợp cho lãnh đạo Sở trong hoạt động chỉ đạo, điều hành, xây dựng, theo dõi và đôn đốc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác được coi trọng và có nhiều đổi mới, góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng công tác, đảm bảo triển khai đồng bộ, có hiệu quả trên thực tế các mặt công tác tư pháp, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, cải cách tư pháp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. Công tác xây dựng báo cáo của Văn phòng Sở ngày càng nâng cao về chất lượng và đáp ứng kịp thời yêu cầu chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Sở. Công tác văn phòng ngày càng thể hiện rõ nét hơn vai trò đầu mối và trung tâm thông tin, đảm bảo sự kết nối và điều phối hoạt động của cơ quan. Công tác kế toán, tài chính được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật; công khai việc sử dụng tài chính 6 tháng, năm niêm yết tại bảng thông báo của Sở. Công tác đảm bảo hậu cần, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác cơ bản đáp ứng yêu cầu công tác.
      11. Công tác thi đua, khen thưởng
      Ngay từ đầu năm 2012, Sở đã tổ chức phát động phong trào thi đua trong toàn ngành với khẩu hiệu: “Toàn ngành Tư pháp Ninh Thuận ra sức thi đua về đích sớm nâng cao chất lượng, hiệu quả, đảm bảo tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao”.
Đợt 1: Từ đầu năm đến ngày 19/5/2012 với tinh thần thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 122 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 20 năm tái lập tỉnh Ninh Thuận.
 Đợt 2: Từ sau ngày 19/5/2012 đến ngày 30/9/2012 với tinh thần thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 67 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 67 năm ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam.
     Đã ban hành Kế hoạch số 17/KH-STP ngày 14/01/2012 về phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2012; ngày 09/01/2012, Sở Tư pháp đã có Công văn số 34/STP-VP về việc phát động thi đua kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Ninh Thuận. Ngày 25/6/2012, Sở Tư pháp đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Tư pháp và phong trào thi đua 6 tháng đầu năm. Tại Hội nghị đã tiến hành tổng kết đợt phát động thi đua kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh; kết quả của đợt phát động thi đua: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen cho 01 tập thể, 01 cá nhân; Giám đốc Sở Tư pháp tặng Giấy khen cho 02 tập thể, 05 cá nhân. Để tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua, Sở Tư pháp tổ chức phát động phong trào thi đua đợt 2 năm 2012, thời gian từ sau ngày 19/5/2012 đến ngày 30/9/2012 với tinh thần “thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 67 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 67 năm ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam” tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành Tư pháp Ninh Thuận (Công văn số 810/STP-VP ngày 29/6/2012).
      Tổ chức đăng ký thi đua trong năm 2012:
     - Về tập thể:
     + Sở Tư pháp Ninh Thuận đăng ký danh hiệu “Cờ thi đua” của Bộ Tư pháp và Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận.
     + 50% đơn vị cấp phòng đăng ký danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh công nhận danh hiệu; trong đó có 01 đơn vị cấp phòng đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng Bằng khen.
     + 50% đơn vị cấp phòng đăng ký danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến” đề nghị Giám đốc Sở công nhận danh hiệu.
     - Về cá nhân:
     + 25% cá nhân đăng ký danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở.
     + 15% cá nhân phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đề nghị Bộ Tư pháp và Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen.
     + 60% cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.
     Kết quả xét khen thưởng năm 2012:
     - Đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp:
     + Tặng Cờ thi đua ngành Tư pháp cho tập thể Sở Tư pháp.
     + Tặng thưởng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho 01 tập thể.
     + Tặng Bằng khen cho 01 cá nhân.
     - Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng:
     + Tặng Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh cho tập thể Sở Tư pháp.
     + Tặng thưởng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho 03 tập thể.
     + Tặng Bằng khen cho 03 cá nhân.
     - Đề nghị Giám đốc Sở Tư pháp:
     + Tặng thưởng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở cho 08 cá nhân.
     + Tặng thưởng danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến cho 07 tập thể.
     + Tặng thưởng danh hiệu Lao động tiên tiến cho 39 cá nhân.
     + Tặng Giấy khen cho 03 tập thể và 06 cá nhân.
     Ngày 05/6/2012, Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 54/KH-STP về việc xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến ngành Tư pháp Ninh Thuận giai đoạn 2011-2015 và triển khai đến các phòng, đơn vị thuộc Sở. Giai đoạn 2011-2015, Sở Tư pháp chọn 02 tập thể Phòng Xây dựng văn bản và phòng Hành chính tư pháp xây dựng điển hình tiên tiến của ngành Tư pháp Ninh Thuận. 
      Trong các buổi sinh hoạt cơ quan, sinh hoạt ”Ngày pháp luật”, lãnh đạo Sở đã quán triệt lồng ghép các chủ trương chính sách pháp luật của nhà nước với việc ”Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đến toàn thể công chức, viên chức trong đơn vị. Kết quả thể hiện rõ trong công tác thực hành tiết kiệm, chống quan liêu, tham ô, lãng phí, về đạo đức của người cán bộ, công chức nhà nước, về các lĩnh vực chuyên môn trong ngành Tư pháp.
     Trên cơ sở Kế hoạch số 2611/KH-BTP ngày 03/4/2012 của Bộ Tư pháp phát động và tổ chức thực hiện phong trào Ngành Tư pháp chung tay xây dựng nông thôn mới và Kế hoạch số 3950/KH-UBND ngày 23/9/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận phát động thi đua xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015. Ngày 11/10/2012, Sở Tư pháp xây dựng Kế hoạch số 1275/KH-STP phát động và tổ chức thực hiện phong trào thi đua ”Ngành Tư pháp Ninh Thuận chung tay xây dựng nông thôn mới” và phổ biến nội dung đến các phòng, đơn vị trực thuộc Sở, Phòng Tư pháp các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.
     Trên đây là báo cáo kết quả công tác Tư pháp năm 2012 của ngành Tư pháp Ninh Thuận....
Báo cáo đính kèm

Văn phòng