Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Lấy ý kiến Dự thảo văn bản
Lấy ý kiến Dự thảo văn bản
V/v lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định đổi tên Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản thành Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản 
06/03/2018 
 
Kính gửi:
                - Các Sở, Ban, Ngành thuộc tỉnh;
                - Các Phòng, đơn vị thuộc Sở Tư pháp.

    Ngày 31/10/2003 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 121/2003/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận; Quyết định số 24/2015/QĐ-UBND ngày 05/5/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận, tại điểm c khoản 2 Điều 3 quy định các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tư pháp có Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản.
    Ngày 16/5/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 62/2017/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu giá tài sản. Tại khoản 6 Điều 17  quy định: Trong thời hạn 01 năm, kể từ ngày Luật đấu giá tài sản có Hiệu lực thi hành, Sở Tư pháp trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ra quyết định đổi tên Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản được thành lập trước ngày 01 tháng 7 năm 2017 thành Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản. 
    Căn cứ khoản 1 Điều 12 của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 quy định “Văn bản quy phạm pháp luật chỉ được sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ bằng văn bản quy phạm pháp luật của chính cơ quan nhà nước đã ban hành văn bản đó ...”.
Sở Tư pháp xây dựng dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh đổi tên “Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản” được quy định tại Điều 1 Quyết định số 121/2003/QĐ-UBND ngày 31/10/2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh và điểm c khoản 2 Điều 3 tại Quyết định số 24/2015/QĐ-UBND ngày 05/5/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh thành “Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản” trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận.
    Thực hiện quy trình xây dựng Quyết định theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND ngày 12/8/2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Quy chế phối hợp trong công tác đề nghị xây dựng; soạn thảo, góp ý, thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận, Sở Tư pháp gửi Dự thảo Quyết định và Dự thảo Tờ trình đến quý lãnh đạo các Sở,  Ban, Ngành thuộc tỉnh và các phòng, đơn vị thuộc Sở tư pháp để lấy ý kiến góp ý. 
    Văn bản góp ý của quý cơ quan, đơn vị gửi về Sở Tư pháp trước ngày 08/3/2018 để Sở Tư pháp tổng hợp, hoàn chỉnh và tham mưu trình UBND tỉnh xem xét, ban hành.
Rất mong sự quan tâm phối hợp của lãnh đạo quý Cơ quan./.
(Dự thảo Quyết định)

BTTP 
Tin đã đưa
(03/06)
(10/03)
(10/12)
(15/05)
(15/05)
(15/05)
(27/03)
(19/12)
(05/03)
(04/01)