Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Lấy ý kiến Dự thảo văn bản
Lấy ý kiến Dự thảo văn bản
V/v góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tư pháp 
25/09/2017 
 
Kính gửi: 
            - Sở Nội vụ;
            - Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

    Thực hiện Quyết định số 296/QĐ-UBND ngày 08/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển giao Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Sở Tư pháp về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và Kế hoạch số 3680/KH-UBND ngày 06/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/ 02/2017 của Chính phủ về hòa giải thương mại.
    Trên cơ sở quy định của Luật đấu giá tài sản năm 2016; Nghị định số 22/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật phá sản về Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản; Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ về hòa giải thương mại; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính. Sở Tư pháp đã tiến hành rà soát, nghiên cứu và xây dựng dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 24/2015/QĐ-UBND ngày 05/5/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận.
    Căn cứ quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND ngày 12/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tư đề nghị Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ nghiên cứu, đóng góp ý kiến vào dự thảo Quyết định nêu trên. Văn bản góp ý của quý cơ quan đề nghị gửi về Sở Tư pháp trước ngày 27/9/2016 để tổng hợp, hoàn chỉnh và trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ban hành.
    Rất mong sự quan tâm phối hợp của quý cơ quan./.
    (Dự thảo Quyết định)

Văn phòng 
Tin đã đưa
(03/06)
(10/03)
(10/12)
(15/05)
(15/05)
(15/05)
(27/03)
(19/12)
(06/03)
(05/03)