Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Lấy ý kiến Dự thảo văn bản
Lấy ý kiến Dự thảo văn bản
V/v góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận kỳ 2014-2018 
04/01/2018 
 
Kính gửi: 
      - Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,
      - Các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh,
      - Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

    Tiếp nhận Công văn số 4234/VPUB-NC ngày 04/12/2017 của văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014-2018. Trong đó, giao Sở Tư pháp nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Công văn số 6244/BTP-KTrVB ngày 23/11/2017 của Bộ Tư pháp đảm bảo yêu cầu. 
    Theo Công văn số 6244/BTP-KTrVB, Bộ Tư pháp đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chủ động nghiên cứu xây dựng và kịp thời ban hành Kế hoạch hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014-2018; xác định nhiệm vụ hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014-2018 là nhiệm vụ trọng tâm trong kế hoạch năm 2018 của cơ quan, đơn vị.
    Để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch kịp thời, đảm bảo chất lượng, phù hợp với tình hình thực tế địa phương, Sở Tư pháp dự thảo Kế hoạch thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận kỳ 2014-2018.
    Đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp góp ý và gửi văn bản về Sở Tư pháp chậm nhất ngày 12/01/2018 để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành./.
    (Đính kèm dự thảo Kế họach)

XD&KTVB 
Tin đã đưa
(03/06)
(10/03)
(10/12)
(15/05)
(15/05)
(15/05)
(27/03)
(19/12)
(06/03)
(05/03)