Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Lấy ý kiến Dự thảo văn bản
Lấy ý kiến Dự thảo văn bản
V/v góp ý dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 19/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ 
05/03/2018 
 
Kính gửi: - Các Sở: Lao động – Thương binh và Xã hội, Tài chính;
              - Công an tỉnh;
              - UBND các huyện, thành phố;
              - UBND các xã, phường, thị trấn.

    Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công Văn số 386/VPUB-NC ngày 02/02/2018 của Văn phòng UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 19/01/2018 của Thủ tưóng Chính phủ.
    Sở Tư pháp dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 19/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ tăng cường công tác giải quyết việc nuôi con nuôi trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, gửi đến quí cơ quan, đơn vị để lấy ý kiến góp ý, phương pháp góp ý bằng văn bản hoặc ghi trực tiếp vào dự thảo Kế hoạch gửi về Sở Tư pháp trước ngày 13/3/2018.
    Đề nghị Lãnh đạo quí cơ quan, đơn vị quan tâm phối hợp./.
    (Kèm Kế họach)

HCTP 
Tin đã đưa
(03/06)
(10/03)
(10/12)
(15/05)
(15/05)
(15/05)
(27/03)
(19/12)
(06/03)
(04/01)